Corn King Oy:n oikaisuvaatimus liikuntajohtajan päätöksen 13.12.2018, § 44

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012527
More recent handlings
§ 44

Kahvila- tai kioskitilojen vuokraus Pirkkolan liikuntapuistosta Fish Corner Hyvönen Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Fish Corner Hyvönen Oy:n tarjousvertailussa mainittujen perusteiden mukaisesti Helsingin kaupungin 28. kaupunginosassa (Oulunkylä) sijaitsevasta Pirkkolan liikuntapuistosta uima- ja palloiluhallin kahvilan sekä jäähallien ja urheilukenttien yhteydessä olevat tilat kahvila- ja kioskitoimintaa varten. Vuokrattavat tilat sijaitsevat osoitteessa Pirkkolan metsätie 6, 00630 Helsinki.

Vuokrasopimus solmitaan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2024.

Kuukausivuokra ajalta 1.1. - 31.5.2019 on 500,00 euroa (alv. 0 %)
Kuukausivuokra ajalta 1.6.2019 - 31.12.2020 on 1 000,00 euroa (alv. 0 %)
Kuukausivuokra ajalta 1.1.2021 - 31.12.2024 on 2 000,00 euroa (alv. 0 %).
Vuokraan lisätään voimassa oleva arvonlisävero, joka vuonna 2018 on 24 %.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Tietopyyntö/ Markkinakartoitus kahvilatoiminnan tuottamisesta Pirkkolan liikuntapuistossa julkaistiin 14.4.2018. Vastausten määräaika tietopyyntöön oli 31.8.2018 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä kolme yritystä ilmoitti kiinnostuksensa jättää tarjouksensa. Yksi ilmoittautuneista vetäytyi myöhemmin tarjousten jättämisestä.

Liikuntapaikat -palvelun toimesta haastateltiin kiinnostuneet yritykset ja pyydettiin toimittamaan ns. suunnitelma kahvila-/ kioskitoiminnan tuottamisesta ja kehittämisestä sekä jättämään tarjouksen palveluiden tuottamisesta. Yksi kiinnostuneista yrityksistä vetäytyi ennen tarjouksen jättämistä. Kahden muun yrityksen Corn King Oy:n ja Fish Corner Hyvönen Oy:n tarjouksista laadittiin päätöksen liitteenä oleva vertailutaulukko. Valinnan perusteena oli korkein tarjoushinta.

This decision was published on 13.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.