Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus, toiminnan olennainen muuttaminen, Reinin Liha Oy

HEL 2018-013291
More recent handlings
§ 16

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus, toiminnan olennainen muuttaminen, Reinin Liha Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti hyväksyä hakemuksen mukaisesti Reinin Liha Oy:n liha-alan laitoksen olennaisen muutoksen. Muutos koskee uuden leikkaamotilan käyttöönottoa ja pakkaamotilan uudelleen järjestämistä.

Laitoksen toiminnot ovat lihan leikkaaminen (sika, nauta, lammas, vuohi, hevonen, luonnonvarainen ja tarhattu riista), jauhelihan valmistus, raakalihavalmisteiden valmistus, lihavalmisteiden valmistus, pakkaaminen, pakastus ja varastointi.

Toiminta on järjestetty siten, että terveysvaarojen ehkäisemiseksi ei ole tarpeen asettaa erillisiä ehtoja.

Tuotantotilat ja laitteet tulee puhdistaa ennen toiminnan aloittamista. Omavalvontasuunnitelman toimivuutta varmistetaan tarkastuksin ja viranomaisvalvontanäytteenotoin. Omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Asian vireilletulo

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus on vastaanotettu ympäristöpalveluissa 19.12.2018. Hakemusta on täydennetty 4.2.2019.

Hakija

Reinin Liha Oy, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki, y-tunnus 0850815-9

Toimipaikan nimi ja osoite

Reinin Liha Oy, Työpajankatu 2, 00580 Helsinki

Hakemuksen sisältö ja perustietoja toiminnasta

Elintarvikelain 13 §:n mukaisen hakemuksen yhteydessä on esitetty laitoksen pohjapiirustus sekä selvitys raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden, henkilökunnan, jätteiden ja pakkaustarvikkeiden kulku- ja kuljetusreiteistä. Hakemuksen liitteenä on esitetty lisäksi HACCP-perusteinen omavalvontasuunnitelma. Toimija lähetti pyynnöstä täydennyksenä hakemukseen kalustepiirroksen tiloista, jota muutos pääosin koskee sekä kuvauksen muutoksista.

Laitos on hyväksytty liha-alan laitos, jonka hyväksyntänumero on 1844. Hyväksyttyjen toimintojen lisäksi laitos on rekisteröitynyt ensisaapumispaikka ja -toimija. Laitos erottaa TSE-riskiainesta. Laitoksessa leikataan lihaa keskimäärin 7500 kg viikossa ja laitoksen arvioitu vuosituotantomäärä on 470 000 kg vuodessa. Laitoksessa työskentelee noin 15 henkilöä.

Laitos on hakenut hyväksyntää leikkaamotoiminnan siirtämiselle laitokselle uuteen 70 m² tilaan (179D10). Tilan seinäpinnat on remontoitu helposti puhtaana pidettäväksi, sekä tilaan on lisätty erilliset vesipisteet käsienpesulle ja välineiden pesemiselle. Lisäksi tilassa on työvälineiden desinfioimiseen käytettävä sterilisaattori. Tila on jäähdytetty ja viemäröity. Uuden tuotantotilan johdosta muiden toimintojen sijoittuminen tiloihin on järjestetty uudelleen. Keskeisimpinä muutoksina entiseen leikkaamotilaan tulee raa'an lihan pakkaamotila ja keräilylle vapautuu erillinen tila. Muutokset on kuvattu hakemuksen liitteenä lähetetyssä pohjapiirustuksessa. Muutoksen jälkeen laitoksen pinta-ala on 790 m².

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus on tarkoituksenmukainen. Tilat ovat tarvittavilta osin jäähdytettyjä ja niiden lämpötiloja seurataan omavalvonnassa. Lämpötilojen seurantaa varten on elektroninen tallentava järjestelmä, jossa on myös hälytysjärjestelmä.

Laitoksen tuotantotilat tarkastettiin niiden valmistuttua 28.5.2019.

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Asian käsittelyä koskeva maksu

Kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman ympäristöterveydenhuollon taksan perusteella elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä asian käsittelystä 835 euron maksun. Lasku toimitetaan erikseen Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen hallintopalvelusta. (Laskutusosoite: Työpajankatu 2, 00580 Helsinki)

Kuuleminen

Päätöksestä ei ole kuultu hakijaa, koska päätöksessä ei esitetä toiminnallisia ehtoja ja hakijan hakemus hyväksytään sellaisenaan.

Päätöksen perustelut

Hakemuksessa esitetyt laitoksen tilat ja rakenteet täyttävät elintarvikelaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 10, 13, 15, 20, 32, 49, 71 ja 74 §.

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011) 4 ja 7 §.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta (795/2014) 4 ja 5 § sekä liitteet 1, 2 ja 3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä.

Hallintolaki (434/2003) 34 §.

Helsingin kaupungin ympäristöterveydenhuollon taksa 1.1.2018 alkaen 3 §, liite 1 kohta 10

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 13 §:n mukainen hakemus liitteineen HEL 2018-013291.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje on liitteenä.

Tiedoksi toimijalle

Toiminnan olennainen muutos, toiminnan lopettaminen tai keskeyttäminen

Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty ympäristöpalveluissa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus ympäristöpalveluihin.

Säilytettävät asiakirjat

Toimijan on säilytettävä hakemusasiakirjat ja hyväksymispäätös laitoksessa, jossa niiden on oltava laitosta valvovan viranomaisen saatavilla.

This decision was published on 11.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Heidi Öjst, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakemus 19.12.2018, Reinin Liha Oy
2. Pohjapiirrustus, Reinin Liha Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.