Vahingonkorvausvaatimus koskien autovauriota

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-013349
More recent handlings
§ 2

Vahingonkorvausvaatimus koskien autovauriota

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien autovahinkoa enintään 390,79 euron suuruisena. Menetetyn työajan osalta korvausvaatimus hylätään.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien autovahinkoa. Vaatimuksen mukaan hakijan auto oli vaurioitunut 15.12.2018 Käpylän liikuntapuiston parkkipaikalla, koska kaukalossa laukaistu kiekko oli mennyt päädyn ja suojaverkon yli parkkipaikalle osuen hakijan auton oikeanpuoleiseen sivupeiliin. Hakija on vaatinut korvausta rikkoutuneesta peilistä korjauskustannuksen perusteella, kilometrikorvausta liittyen auton viemisestä vahingon arviointiin ja korjaukseen, vuokra-autosta ja menetetystä työajasta.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan kaukaloon ei vahinkotapahtuman aikaan ollut asennettu korotusta, joka olisi voinut estää kiekon menemisen päädyn ja suojaverkon yli sekä osumisen autoon. Näin ollen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus ei ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon tapahtuminen.

Vahinko on tapahtunut 15.12.2018 ja hakijan antamien tietojen mukaan hän on vienyt auton korjausarvioon 19.12.2018 sekä vienyt auton korjattavaksi 3.1.2019. Hakija on esittänyt kuitit peilin korjauksesta ja vuokra-auton käytöstä sekä selvityksen kilometrikorvauksesta. Hakija ei ole esittänyt työnantajan todistusta menetetystä työajasta ja palkkatiedoista. Asiassa ei siten ole perusteita korvata hakijalle menetettyä työaikaa.

This decision was published on 14.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja