Vahingonkorvaus, esinevahinko, Uimastadion 19.9.2018

HEL 2019-000086
More recent handlings
§ 2

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen koskien monikanavavahvistimelle aiheutunutta vahinkoa Helsingin uimastadionilla 19.9.2018 yhteensä 756 euron suuruisena esitettyä kuittia vastaan. Vahingonkorvausvaatimus hylätään edellä mainitun summan ylittävältä osalta.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen koskien vahvistimelle aiheutunutta vahinkoa. Vaatimuksen mukaan hakijan vahvistin oli vaurioitunut 19.9.2018, koska se oli Helsingin uimastadionilla pudonnut ns. kahluukouruun epätasaisesta alustasta aiheutuneesta äkillisestä tärähdyksestä johtuen. Laite rikkoutui korjauskelvottomaksi vahingon takia. Hakija on vaatinut yhteensä 971 euron korvausta sisältäen uuden vahvistimen ja kuljetuspussin sekä rahdin.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan vahvistin oli rikkoutunut korjauskelvottomaksi pudottuaan kuljetuksessa ns. kahluukouruun vahingonkärsijän työajalla Helsingin uimastadionilla hakijan hoitaessa työtehtäväänsä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala olisi oikeudellisesti vastuussa vahingosta. Hakija on esittänyt 26.4.2016 päivätyn laskun/kuitin, joka on sisältänyt vahvistimen, kuljetuspussin ja toimituslisän hinnat, yhteensä 756 euroa. Ottaen huomioon tapahtumien kulun ja että vahinko tapahtui hakijan omalle soittimelle hänen työtehtävässään, voidaan harkinnan perusteella katsoa kohtuulliseksi korvata aiheutunut vahinko esitettyä kuittia vastaan, yhteensä enintään 756 euroa.

This decision was published on 18.01.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sampo Laurikainen, kulttuurituottaja, puhelin: 09 310 80007

sampo.laurikainen@hel.fi

Greta Hämäläinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 21660

greta.hamalainen@hel.fi

Decisionmaker

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja