Hankinta, ulkomaalaisten aikakauslehtien digitaalinen palvelu, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2019-000826
More recent handlings
§ 20

Ulkomaalaisten aikakauslehtien digitaalisen palvelun hankinta, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti ulkomaalaisten aikakausilehtien digitaalisen palvelun avoimessa hankintamenettelyssä hyväksyä EBSCO Information Services Oy:n tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 250 000 euroa.

Samalla kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti valtuuttaa kirjastopalvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden päällikön allekirjoittamaan ulkomaalaisten aikakausilehtien digitaalisten palveluja koskevan hankintasopimuksen

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut
hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva
asia uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeus sopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) I, II ja IV osia. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Hankintayksikköinä hankintailmoituksessa toimivat Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala (jäljempänä ”Hankintayksikkö”) on 28.1.2019 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia ulkomaalaisten aikakausilehtien digitaalisesta palvelusta. Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, jossa kuka tahansa on voinut tehdä tarjouksen.

Osatarjouksia ei hyväksytty. Hankintasopimusta ei jaettu osiin, sillä hankintamenettelyn kohteena on ulkomaalaisten aikakausilehtien digitaalisen palvelun kokonaisratkaisu. Ratkaisun teknisen ja sisällöllisen toimivuuden varmistamiseksi on perusteltua, että ratkaisun toteuttaa yksi toimittaja.

Hankinnasta lähetettiin 28.1.2019 julkaistavaksi EU-hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic Daily -portaalissa. Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hankintailmoitusta täsmennettiin 11.2.2019. Täsmennyksestä tehtiin korjausilmoitus, joka lähetettiin 11.2.2019 julkaistavaksi EU-hankintailmoitus Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa ja Tenders Electronic Daily -portaalissa. Hankintailmoitus julkaistiin myös HILMA-ilmoituskanavassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Tarjousajan päättymiseen eli 13.3.2019 klo 16:00 mennessä Hankintayksikkö vastaanotti yhteensä kaksi tarjousta. Tarjoukset avattiin tarjousajan päätyttyä.

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat tarjoajat:

- EBSCO Information Services

- LM Tietopalvelut Oy

Tarjousten avaustilaisuudesta on laadittu pöytäkirja, joka on tämän päätöksen liitteenä 1.

Määräaikaan 13.3.2019 klo 16:00 mennessä saaduista tarjouksista tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouskilpailusta on suljettava pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Soveltuvuuden täyttävät tarjoajien tarjoukset tarkastettiin ja tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otettiin mukaan tarjousten vertailuun. Palveluntarjoajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset ja jonka tarjous on tarjouspyynnön mukainen.

Päätöksen liitteenä on tarjoajien soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisesta laadittu muistio, liitteenä 2. Tarjousten tarkastamisen yhteydessä määräaikaan mennessä saapuneista tarjouksista LM Tietopalvelut Oy:n tarjous ei täytä vähimmäisvaatimuksia eikä ole siten tarjouspyynnön mukainen. Näin ollen LM Tietopalvelut Oy:n tarjous on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Tarjousvertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa. Hankinnan laatukriteerit on huomioitu vähimmäisvaatimuksissa.

Tarjouskilpailussa saatiin vain yksi tarjouspyynnön vaatimukset täyttävä tarjous, joten vertailua ei tarvitse tehdä.

EBSCO Information Services Oy:n tarjous hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

This decision was published on 08.04.2019

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virva Nousiainen-Hiiri, palvelun päällikkö, puhelin: 09 310 85401

virva.nousiainen-hiiri@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.