Vuokraus, Aurinkolahden kahvila

HEL 2019-003521
More recent handlings
§ 30

Aurinkolahden kahvilan vuokralle tarjoamista koskevan asian käsittelyn keskeytys

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti keskeyttää Aurinkolahden kahvilan vuokralle tarjoamista koskevan asian käsittelyn ja täytäntöönpanon.

Päätöksen perustelut

Asiassa aiemmin tehdyn (29.4.2019) päätöksen (HEL 2019-003521, §24) mukaan vs. liikuntajohtaja oli päättänyt vuokrata Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) sijaitsevan Aurinkolahden kahvilan Niksar Oy:lle. Päätöksestä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelyn yhteydessä on havaittu, että asian valmistelu on ollut siten virheellistä, että Niksar Oy:n tarjoukseen sisältyneet olennaiset puutteet eivät ole ilmenneet. Tarjoaja ei mm. täytä soveltuvuudelle asetettuja ehtoja. Sanottujen puutteiden johdosta Niksar Oy:n tarjousta ei olisi tullut hyväksyä. Näin ollen, asian käsittelyn ollessa vielä kesken, ja kun kahvilatoiminnan järjestämiseksi Aurinkolahden alueella on ilmennyt myös muita seikkoja, jotka tulee arvioida ennen kahvilatoiminnan uudelleenkilpailutusta, on vs. liikuntajohtaja harkinnut aiheelliseksi keskeyttää vuokralle tarjoamisen.

This decision was published on 27.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja