Vuokraus, Aurinkolahden kahvila

HEL 2019-003521
More recent handlings
§ 24

Aurinkolahden kahvilan vuokraaminen Niksar Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti vuokrata Helsingin kaupungin 54. kaupunginosasta (Vuosaari) Aurinkolahden kahvilan Niksar Oy:lle. Vuokrasopimus solmitaan kesäkausiksi ajalle 15.5.2019 - 15.9.2023. Vuokrattavat tilat sijaitsevat osoitteessa Aurinkoranta 15, 00990 Helsinki.

Arvonlisäveroton vuokra kesäkaudelta on 15 000,00 euroa. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Muut vuokraukseen liittyvät ehdot on kirjattu liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

Vuokrasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Vuokrasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun vuokralainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja oikaisuvaatimuksen tiedoksi.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli tätä vuokrasopimusta koskeva päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Yleinen avoimuusilmoitus Aurinkolahden kahvilan vuokraamisesta on julkaistu 1.4.2019 HILMA-ilmoituskanavassa ja 2.4.2019 Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivustolla. Ilmoitus liitteineen on tämän päätöksen liitteenä. Kiinnostuneiden osallistujien tuli tarjouksen lisäksi tehdä selvitys soveltuvuusvaatimusten täyttämisestä.

Määräaikaan 15.4.2019 mennessä osallistumistarjouksensa olivat jättäneet seuraavat tarjoajat:

- Alomino Oy
- Mahmood Holdings
- Niksar oy
- Idän Sun Cafe Oy
- TVL Välityspalvelut Oy
- Twin Brothers Oy

Määräaikaan 15.4.2019 mennessä saapuneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien osallistumistarjoukset tarkistettiin ja otettiin mukaan tarjousvertailuun. Mahmood Holdingsin tarjous oli puutteellinen ja ei siten täyttänyt tarjouksille asetettuja vähimmäisvaatimuksia, joten sitä ei otettu mukaan vertailuun.

Valinnan perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteina olivat vuokran arvo (painoarvolla max. 50 pistettä) ja laatutekijät (painoarvolla max. 50 pistettä).

Vuokran arvo on pisteytetty siten, että se ehdokas, joka tarjoaa suurimman vuokran saa 50 pistettä, toiseksi suurimman vuokran tarjonnut ehdokas saa 40 pistettä, kolmanneksi suurimman vuokran tarjonnut saa 20 pistettä ja neljänneksi suurimman vuokran tarjonnut saa 10 pistettä. Loput ehdokkaat saavat kohdasta 0 pistettä. Vertailussa vuokran suuruuden mukaan vertailupisteet on jaettu seuraavasti:

1. Idän Sun Cafe Oy 25 000 euroa: 50 pistettä
2. Niksar Oy 15 000 euroa: 40 pistettä
3. Twin Brothers Oy 14 000 euroa: 20 pistettä
4. Alomino Oy 12 000 euroa: 10 pistettä
5. TVL Välityspalvelu Oy 6 000 euroa: 0 pistettä

Laatutekijät arvioitiin tarjoajan antaman suunnitelman perusteella, jossa otettiin huomioon kohteen konseptin, sisustuksen, logistiikan ja raaka-aineiden sekä tarjonnan soveltuvuutta alueen luonteeseen. Lisäksi arvostamme nuorten työllistymistä kohteessamme sekä aukioloaikojen joustavuutta, yhteistyökumppanuuksia sekä mediaviestinnän toteutumista.

Laatuvertailussa pisteet arvioitiin edellä kerrotun mukaisesti ja pisteet perusteluineen jakautuivat seuraavasti:

1. Niksar Oy 50 pistettä
Perustelut: Suunnitelmassa on otettu huomioon kohteen soveltuvuus ja kehittäminen sekä kohteessa arvostamamme asiat erittäin hyvin.

2. Alomino Oy 50 pistettä
Perustelut: Suunnitelmassa on otettu huomioon kohteen soveltuvuus ja kehittäminen sekä kohteessa arvostamamme asiat erittäin hyvin.

3. Twin Brothers Oy 40 pistettä
Perustelut: Suunnitelmassa on otettu huomioon kohteen soveltuvuus ja kehittäminen sekä arvostamamme asiat erittäin hyvin. SUP lautojen vuokraustoiminta ei kuulu kahvilakonseptiin. DJ viikonlopputapahtumat eivät sovellu alueen luonteeseen.

4. Idän Sun Cafe Oy 20 pistettä
Perustelut: Suunnitelma oli yleinen eikä vastannut riittävästi kohteeseen asetettuja kehittämiseen asetettuja odotuksia.

5. TLC Välityspalvelut Oy 20 pistettä
Perustelut: Suunnitelma ei vastannut odotuksiamme monipuolisesta palvelutarjonnasta.

Parhaan kokonaistarjouksen antoi Niksar Oy yhteispistemäärällä 90 pistettä. Niksar Oy hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen 20.6.2017, 5 §:n mukaan liikuntajohtajalla on oikeus vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi sikäli, kun vuokra määräytyy tarjouskilpailun tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokrauksessa noudatettavien periaatteiden perusteella.

This decision was published on 29.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
liikuntajohtaja