Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2019-2020

HEL 2019-004408
More recent handlings
§ 127
This decisionmaker is no longer active

FC Kontu ry:lle (ent. FC Kontu Itä-Helsinki ry) maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2019 – 2020

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti tarkistaa 12.6.2019 (§ 46) tehtyä päätöstä siten, että FC Kontu ry:n (ent. FC Kontu Itä-Helsinki ry) perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustus 20.9.2019 oppilastilanteen mukaisesti lukuvuodelle 2019 - 2020 on 35.177 euroa. Summa sisältää edellisen lukuvuoden välipala-avustuksen tasauksen.

FC Kontu ry:lle on elokuussa 2019 maksettu 8.262 euroa.

Samalla hallintopäällikkö päätti, että FC Kontu ry:lle maksetaan jäljellä oleva 26.915 euron iltapäivätoiminnan avustus lukuvuoden 2019 - 2020 jäljellä olevissa avustuserissä seuraavasti:

Lokakuu 2019: 9.017 euroa

Tammikuu 2020: 8.949 euroa

Maaliskuu 2020: 8.949 euroa

Päätöksen perustelut

Avustusperiaatteiden mukaisesti järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9.2019 oppilastilanteen mukaisesti.

FC Kontu ry:n oppilasmäärä 20.9.2019 tarkistuksen jälkeen on 41, joka on 3 laskennallista oppilasta aikaisemmin arvioitua enemmän. Oppilasmäärän muutoksen vuoksi avustussumma nousee 3.000 euroa, josta vähennetään välipalan osuus 940 euroa. Välipalan hinta syksystä 2019 alkaen on 212 euroa per oppilas.

Lokakuun maksuerä sisältää lukuvuoden 2018-2019 välipalakustannusten toteutuneet menot. Syksyn 2018 ja kevään 2019 osalta avustusta on vähennetty 68,59 euroa liikaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 7.5.2019 (§ 146) perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksista lukuvuodelle 2019 - 2020. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa hallintopäällikön tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

FC Kontu ry on toimittanut kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle kaikki tarvittavat avustushakemuksen liitteet.

This decision was published on 01.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 09 310 86809

leena.palve@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö