Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2019-2020

HEL 2019-004408
More recent handlings
§ 82
This decisionmaker is no longer active

Lisäavustuspäätöksen oikaisu korona-viruksen aiheuttaman poikkeusajan asiakasmaksumenetyksiin perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille Folkhälsan Välfärd Ab:n osalta

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti oikaista 12.6.2020 tekemäänsä päätöstä § 36 Folkhälsan Välfärd Ab:n osalta ja maksaa perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan korona-viruksen aiheuttaman poikkeusajan asiakasmaksumenetyksiin lisäavustusta yhteensä 17.252 euroa.

Palveluntuottajalle on maksettu 16.6.2020 6.587 euroa, joten oikaisun perusteella maksettava summa on 10.665 euroa.

Päätöksen perustelut

Hallintopäällikön päätöksessä 12.6.2020 § 36 Folkhälsan Välfärd Ab:lle myönnettiin lisäavustusta yhteensä 6.587 euroa. Päätös oikaistaan, koska toimialan laatimassa laskentataulukossa Folkhälsan Välfärd Ab:n asiakasmaksutulojen summa oli virheellinen. Virheen vuoksi maksettava summa oli 10.665 euroa liian pieni.

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmän päätöksen mukaan korona-viruksen aiheuttaman poikkeusajan asiakasmaksumenetykset korvataan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan palveluntuottajille lisäavustuksena. Lisäksi Helsingin kaupungin koordinaatioryhmän päätöksen mukaisesti palveluntuottajilta ei peritty keväällä maksettuja iltapäivätoiminnan toiminta-avustuksia takaisin poikkeusajan osalta.

Palveluntuottajat ovat lähettäneet lisäavustushakemuksen, jossa ovat tuoneet esiin poikkeusajalta saadut asiakasmaksut ja toiminnasta aiheutuneet menot. Lisäavustusta myönnetään, jos palveluntuottajalle on aiheutunut, ei irtisanottavissa olevien sopimusten vuoksi kuluja, joita ei ole pystytty rahoittamaan kaupungin maksamalla avustuksella ja toiminnasta laskutetuilla asiakasmaksutuloilla. Palveluntuottajat toimittivat raportit kirjanpidostaan alkuvuoden osalta.

This decision was published on 22.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Hanna Keränen, laskentasuunnittelija, puhelin: 09 310 86338

hanna.keranen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö