Elintarvikelain 59 ja 60 § mukainen kielto- ja hävityspäätös, Lounasmatti Oy

HEL 2019-005446
More recent handlings
§ 15

Elintarvikelain 60 § mukainen päätös Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, Lounasmatti Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Lounasmatti Oy, Juvan teollisuuskatu 8, 02920 Espoo, y-tunnus: 2238066-5

Kohde

Lounasmatti Oy:n varasto, Helsingin Tukkutorin Pakastamo, Sörnäistenkatu 3-5, 00580 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että Lounasmatti Oy on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta puolalaisen sian poskilihaerän, jossa on viranomaisnäytteenotossa todettu salmonellabakteereita. Erässä todettujen salmonellabakteerien vuoksi se hylätään.

Hylätty erä on käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä.

Lihaerän (50 kg) hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 14.6.2019 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 15.7.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 60 §:n mukaista hylkäyspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Ruokavirasto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Lounasmatti Oy on ensisaapumistoimija, joka tuo maahan erilaisia eläinperäisiä elintarvikkeita. Lounasmatti Oy:lla on ravintoloita, joihin toimitettavien elintarvikkeiden varastotilana Helsingin Tukkutorin Pakastamolla sijaitseva pakkasvarasto (Sali 107) toimii.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tarkasti Lounasmatti Oy:n ensisaapumistoiminnan ja maahantuodut eläinperäiset elintarvikkeet 25.4.2019. Tarkastuksella otettiin ensisaapumisvalvonnan viranomaisnäyte. Näyte otettiin puolalaisesta sian poskilihaerästä (Snowman Foods Solution, PL 10041101 WE), jota oli tullut 300 kg virolaisesta laitoksesta (Karia Food, EE 2144 EÜ). Näytteeksi otetuissa puolalaisissa sian poskilihaa sisältävissä vakuumipaketeissa havaittiin olevan liimatun isoja laitostunnuksen sisältäviä etikettejä, joiden alta näkyi jälkiä pois revityistä etiketeistä. Yhdessä näytteeksi otetussa lihapaketissa alla oleva revitty etiketti ei ollut irronnut kokonaan ja siinä oli nähtävissä, että lihapaketissa aikaisemmin ollut parasta ennen -päiväys (19.11.?) erosi pahvisessa ulkopaketissa olevasta päiväyksestä (1.7.2019).

Havaitun ristiriidan vuoksi varastossa jäljellä oleva erä (noin 50 kg) käytiin tarkastamassa 29.4.2019. Varastossa oli kuusi pahvilaatikkoa, joissa oli vastaavia sian poskilihapaketteja kuin näytteeksi otetut. Paketeissa alkuperäinen etiketti oli revitty pois ja korvattu laitostunnustarralla. Tarkastushavaintojen perusteella on oletettavaa, että erä on uudelleen etiketöity ennen Suomeen saapumista. Laitostunnustarraa irrottamalla pystyttiin kahdessa paketissa näkemään parasta ennen päiväys: 19.11.2018 ja yhdessä x2.12.2018. Erä asetettiin tarkastuksella väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös vahvistettiin 30.4.2019.

Toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa selvitys erästä 2.5.2019 mennessä. Toimija ei toimittanut selvitystä.

Laboratorio ilmoitti erään liittyen alustavasta salmonellalöydöksestä 30.4.2019 ja löydös vahvistui 3.5.2019. Salmonellaepäilyn vuoksi toimijaa pyydettiin selvittämään, onko erää jäljellä yrityksen ravintoloissa. Toimija ilmoitti 30.4.2019 sähköpostitse, ettei erää ole ravintoloiden varastoissa.

Erään liittyvästä pakkausmerkintäepäselvyydestä ja erässä todetusta
salmonellasta ilmoitettiin Ruokavirastoon.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaerien hylkäämisestä 13.5.2019 päivätyllä kirjeellä (liite 1). Toimija ei toimittanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Elintarvike-erässä todettiin viranomaisvalvontanäytteessä salmonella. Erän pakkausmerkinnät johtavat kuluttajaa harhaan, sillä alkuperäiset merkinnät on revitty pois ja ne on peitetty laitostunnustarroilla. Korvaavissa pakkausmerkinnöissä erän valmistuspäivää ja parasta ennen päivää on muutettu petoksellisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 14 artiklassa vaatimuksista elintarvikkeiden turvallisuudelle todetaan, että markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Elintarviketta ei pidetä turvallisena, jos se on terveydelle haitallinen tai ihmisravinnoksi soveltumaton.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Yleisen elintarvikeasetuksen ((EY) N:o 178/2002) 18 artiklassa jäljitettävyydestä edellytetään, että kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että on mahdollista jäljittää elintarvikkeet, rehut, elintarviketuotantoon käytettävät eläimet ja muut mahdolliset aineet, jotka on tarkoitettu tai joiden voidaan olettaa tulevan lisätyksi elintarvikkeeseen tai rehuun.

Markkinoille saatetuissa tai todennäköisesti markkinoille saatettavissa elintarvikkeissa ja rehuissa on niiden jäljitettävyyden helpottamiseksi oltava riittävät ja asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot tarkempiin säännöksiin sisältyvien asiaa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Elintarvikelain 23 §:n mukaan naudan, sian ja siipikarjan liha ja jauheliha sekä kananmunat on tutkittava salmonellan varalta ennen Suomeen toimittamista ja niitä on seurattava salmonellatodistus tai muu asiakirja siten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklassa ja muissa asiaa koskevissa EY-säädöksissä edellytetään.

Elintarvikelain 60 §:n mukaan valvontaviranomaisen on hylättävä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike ensisaapumispaikassa, jos viranomaistutkimuksessa todetaan salmonellaa elintarvikkeessa, joka on 23 §:n 3 momentin mukaan tutkittava salmonellan varalta ennen Suomeen toimittamista.

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä ryhtyy.

Koska osassa paketeissa nähdyt alkuperäiset parasta ennen päiväykset ovat ylittyneet ja erän jäljitettävyyteen liittyy epäselvyys, ei Lounasmatti Oy:lle anneta lupaa palauttaa erää lähtömaahan. Alkuperäisten merkintöjen perusteella erään on sekoitettu vähintään kahta eri erää. Koska alkuperäiset merkinnät ovat osin luettavissa vain muutamassa erän paketeista, ei kaikkien erän lihojen todellisesta iästä tai alkuperästä voida olla varmoja.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva väliaikainen kieltopäätös 29.4.2019

2. Kuuleminen elintarvikelain 60 §:n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa 13.5.2019

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006, 1 §, 7 §, 18 §, 23 §, 56 §, 59 §, 60 § ja 63 §.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä
elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 14 ja 18 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006, 1 §, 5 § ja 15 §.

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä.

Hallintolaki 34 § ja 36 §.

Päätöksen valmisteluun käytetty aika

Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 6 tuntia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus (Ruokavirasto) on liitteenä.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Lounasmatti Oy:lle, pöytäkirjanote Ruokavirastolle (Mustialankatu 3, 00790 Helsinki) ja valmistelijalle.

This decision was published on 05.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Ruokavirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruokavirasto.

Ruokaviraston asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
PL 100
 
00027 RUOKAVIRASTO
Faksinumero:
(029) 530 0444
Käyntiosoite:
Mustialankatu 3, Helsinki
Puhelinnumero:
(029) 530 0400
Sähköposti:
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tarkastusta koskeva päätös joko alkuperäisenä
    tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Heidi Öjst, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Kuulemiskirje liitteineen 13.5.2019, Lounasmatti Oy

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.