Rakennusten hallinta, omistajallinnon siirto kaupunkiympäristölautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

HEL 2019-006187
More recent handlings
Case 13. / 700 §

Rakennusten omistajahallinnon siirto kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunkiympäristölautakunnalle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää liitteessä 1 lueteltujen rakennusten omistajahallinnon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon 1.1.2020 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti 4.6.2019 (§ 115) kaupunginhallitukselle, että kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevat rakennukset siirretään kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon 1.1.2020 lukien ja niistä aiheutuvat sisäiset vuokrat otetaan huomioon toimialan vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Helsingin kaupungin omistamien rakennusten omistajahallinto on keskitetty kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon. Siirrettäväksi esitettävien rakennuksien osalta omistajahallinnon siirtoa ei ole toteutettu ja nyt esitetty siirto on omistajahallinnon keskittämisen näkökulmasta perusteltu.

Siirrettävät rakennukset ovat pääosin liikuntapalveluiden käytössä olevia huolto- ja pukusuojarakennuksia sekä ulkoilutoimintaa tukevia rakennuksia. Rakennusten sijainti ja laajuustiedot on esitetty liitteenä olevassa luettelossa. Siirrettävien rakennusten luetteloa on päivitetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksen jälkeen kaupunkiympäristön toimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Siirrettäviä rakennuksia on yhteensä 223 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 24 100 htm².

Rakennusten omistajahallinnon siirrosta on saatu kaupunkiympäristön toimialan 3.10.2019 päivätty lausunto.

Kaupunkiympäristön toimialan lausunnon mukaan omistajahallinnon siirron valmistelun yhteydessä on toimialojen välillä sovittu, että jatkossa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraa siirtyvät kohteet kaupunkiympäristön toimialalta pääomavuokrakohteina, jolloin rakennusten ylläpito säilyy jatkossakin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vastuulla. Lisäksi on sovittu, että siltä osin, kun rakennukset on vuokrattu kolmansille osapuolille, vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala näistä vuokrauksista ja vuokrasopimuksista myös jatkossa.

Kaupunkiympäristön toimiala tulee solmimaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa siirrettävistä rakennuksista sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisen vuokrasopimuksen ja perimään kohteista vuonna 2020 pääomavuokraa yhteensä 2 504 644 euroa. Koska siirtyvät kohteet sijaitsevat ulkoilualueiden yhteydessä, ei edellä esitetty pääomavuokra pidä sisällään maanvuokraa, vaan sen kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa ulkoilualueiden maanvuokrassa. Rakennuksista jatkossa perittävä pääomavuokra lisää kaupunkiympäristön toimialan rakennukset-talousarviokohdan tuloja vastaavalla summalla ja siten parantaa talousarviokohdan toimintakatetta.

Rakennuksiin liittyvät lämpö-, sähkö-, vesi- ym. liittymät siirtyvät Kaupunkiympäristön toimialan omistajahallintoon, mutta liittymiin liittyvistä vuosimaksuista ja käyttöperusteisista kustannuksista vastaa pääomavuokrakohteiden vastuunjaon mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Kaupunkiympäristön toimiala korostaa lausunnossaan, että jatkossa kohteisiin tehtävät merkittävät kiinteistön kuntoon vaikuttavat ylläpitotoimet tulee kirjata systemaattisesti ja kattavasti kiinteistöjen huoltokirjatietoihin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa, että siirtyville rakennuksille on olemassa lain edellyttämät luvat ja että rakennukset ovat lain edellyttämien lupien ja määräysten mukaisessa kunnossa siirtoajankohtana. Lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa siitä, että rakennuksia käytetään rakennusluvan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Osaan siirtyvistä kiinteistöistä liittyy merkittävä riski pitkäaikaisen vuokrauksen jatkumisesta. Osa kohteista sijaitsee hankalan kulkuyhteyden päässä, kuten saarissa ja Helsingin ulkopuolella. Valtaosaan kohteista kohdistuu lähitulevaisuudessa suuria investointitarpeita, jos kohteet halutaan säilyttää käyttökunnossa. Osa rakennuksista on sellaisia, että jatkossa tulee arvioida, voidaanko rakennukset myydä tai purkaa korjausvelan rajoittamiseksi.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto ottaa huomioon omistajahallinnon siirrosta aiheutuvan talousarviovaikutuksen vuoden 2020 talousarvion valmistelussa.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 04.06.2019 § 115

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevat rakennukset siirretään kaupunkiympäristön omistajahallintoon 1.1.2020 lukien ja niistä aiheutuvat sisäiset vuokrat lisätään toimialan tulosbudjettiin.

Luettelo rakennuksista siirtoon tarvittavine tietoineen on esitetty liitteessä. Liitteeseen voidaan tehdä pieniä muutoksia tietojen tarkentuessa muutosprosessin aikana. Siirrettävät rakennukset ovat pääosin huolto- ja pukusuojarakennuksia sekä ulkoilutoimintaa tukevia rakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu pinta-ala on noin 23 500 m².

Lisäksi lautakunta totesi, että rakennusten siirron yhteydessä rakennuksiin liittyvät vuokrasopimukset eivät siirry kaupunkiympäristölle, jolloin kaupungin sisäinen omaisuuden siirto ei vaikuta vuokralaisten asemaan.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 310 87967

elli.alho@hel.fi
Close

This decision was published on 14.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Ville Vastamäki, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Attachments

1. Rakennusluettelo
2. Kaupunkiympäristön toimialajohtajan lausunto kaupunginhallitukselle Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityksestä lautakunnan hallinnassa olevien rakennusten siirtämisestä kaupunkiympäristölautakunnan omistajahallintoon, allekirjoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.