Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, Ozden Wholesale

HEL 2019-006859
More recent handlings
§ 30

Elintarvikelain 63 § mukaisen väliaikaisen käyttö- ja luovutuskiellon purku, Ozden Wholesale, Levytie 2, 00880 Helsinki

Yksikön päällikkö

Päätös

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että 10.6.2019 elintarvikelain 63 §:n nojalla annettu lihavalmiste- ja juustoeriä koskeva väliaikainen käyttö- ja luovutuskielto puretaan välittömästi.

Toimeenpano

Lisäksi elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti, että tämä päätös tulee voimaan välittömästi.

Toimija

Ozden Wholesale, Levytie 2, 00880 Helsinki, y-tunnus: 2946646-1.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki 10.6.2019 tarkastuksen toimijan tukkumyymälään (Levytie 2, 00880 Helsinki). Tarkastuksella todettiin, että tukkukaupan tiloissa säilytettiin huoneenlämmössä kylmäsäilytystä edellyttäviä lihavalmisteita ja juustoja.

Elintarvikkeet asetettiin tarkastuksella elintarvikelain 56 ja 63 §:n mukaiseen väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon (liite 1).

Toimija on hävittänyt 27.6.2019 elintarvike-erät omavalvonnassaan todisteellisesti Remeo Oy:n jäteautoon. Toimija on esittänyt hävityksestä kuvatun videon sekä toimittanut kopion hävityksestä saadusta laskusta (liite 2).

Omavalvonnassa tehdyn elintarvike-erän hävittämisen jälkeen Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut katsoo, että asian käsittely päättyy tähän.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 56 § ja 59 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 13.6.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 3)

Toimijan kanssa sovittiin, että he voivat hävittää kieltoon asetetut elintarvikkeet omavalvonnassaan.

Päätöksen perustelut

Toimija hävitti omavalvonnassa 27.6.2019 elintarvike-erän.

Elintarvikelain (23/2006) 11 §:n mukaan elintarvikkeita on käsiteltävä, säilytettävä ja kuljetettava niin, ettei elintarvikkeiden hyvä hygieeninen laatu vaarannu.

Elintarvikelain 19 §:n mukaan elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden ja muiden tämän lain 2 luvun mukaisten vaatimusten kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa eikä terveysvaaraa voida muilla tavoin estää.

Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Elintarvikelain 63 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön tämän lain 32 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56 ja 58 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 11 §, 19 §, 32 §, 56 §, 63 §, 74 §.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus (118/2006) 5 §, 7 § ja11 §.
Hallintolaki 4 §, 22 § ja 34 §.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Päätös on toimitettu toimijalle haastetiedoksiantona.

This decision was published on 03.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Ozden väliaikianen kielto 10062019
2. Ozden tukku kuitti 092019
3. Kuuleminen elintarvikelain 56 ja 59 §:n mukaisesta päätöksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.