Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Aseanic Trading Oy

HEL 2019-008882
More recent handlings
§ 36

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Aseanic Trading Oy:lle

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

Aseanic Trading Oy, Työpajankatu 2, 00530 Helsinki, y-tunnus 0977659-3

Elintarvikehuoneisto

Aseanic Trading Oy, Työpajankatu 2, 00530 Helsinki.

Elintarviketurvallisuuspäällikön määräys

1. Aseanic Trading Oy:n tulee poistaa kaikki toimintaansa kuuluvat elintarvikkeet ja muut tavarat lihatukkuhallin järjestelyhallista. Järjestelyhallia ei voi käyttää elintarvikkeiden varastointiin vaan ainoastaan lyhytaikaiseen lastaukseen ja purkuun.

2. Aseanic Trading Oy:n on huolehdittava, että kaikki toimintaan kuuluvat elintarvikkeet ja tavarat varastoidaan toimijan elintarvikehuoneistossa.

Määräaika

Määräystä on noudatettava välittömästi.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Aseanic Trading Oy:llä on tukkumyymälä sekä erillinen varastotila Helsingin kaupungin Tukkutorin lihatukkuhallissa. Sekä tukkumyymälään että varastoon on kaksi sisäänkäyntiä. Tukkumyymälän ja varaston toinen sisäänkäynti on lihatukkuhallin järjestelyhallissa.

Järjestelyhalli on yleistä tilaa, jota käyttävät useat lihatukkuhallissa toimivat yritykset. Järjestelyhallin kautta lastataan ja puretaan eri toimijoiden elintarvike-eriä sekä muita tavaroita. Elintarvikkeiden tai tavaroiden varastointi järjestelyhallissa ei ole mahdollista.

Järjestelyhalli kuuluu myös lihatukkuhallissa sijaitsevien elintarvikealan laitosten oheistiloihin. Laitosten oheistilat edellyttävät hyvää hygieniaa eikä niissä saa säilyttää mitään elintarviketurvallisuutta heikentävää materiaalia.

Lihatukkuhallin järjestelyhallissa on todettu useilla ympäristöpalveluiden tekemillä tarkastuksilla Aseanic Trading Oy:n varastoitavia elintarvikkeita sekä muita tavaroita. Järjestelyhalli on myös toistuvasti ollut erittäin likainen ja siellä on todettu haittaeläimiä.

Aseanic Trading Oy:lle on annettu useita kehotuksia siirtää järjestelyhallissa säilytettävät elintarvike-erät sekä muut tavarat omiin varastotiloihin. Viimeisimmät kehotukset on toimijalle annettu 10.7.2017 ja 8.8.2019 (liitteet 1 ja 2).

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö on myös määrännyt 4.3.2019 tehdyllä päätöksellä 5 §, Helsingin kaupungin Tukkutoria muun muassa tehostamaan järjestelyhallin siivousta ja haittaeläintorjuntaa sekä poistattamaan kaikki tilaan kuulumattomat tavarat (liite 3).

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (23/2006) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 10.9.2019 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4).

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Aseanic Trading Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Aseanic Trading Oy ei ole itse ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä epäkohdan poistettavaksi, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe, elintarvikehuoneisto tai niissä harjoitettava toiminta voivat aiheuttaa terveysvaaraa, vaarantaa elintarvikkeesta annettujen tietojen oikeellisuuden tai riittävyyden, johtaa kuluttajaa harhaan tai ovat muuten elintarvikemääräysten vastaisia. Määräysten vastaisuus on määrättävä poistettavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 10 §:ssä todetaan, että elintarvikehuoneisto on suunniteltava, sijoitettava, rakennettava ja varustettava, kunnossapidettävä, hoidettava sekä toiminta siellä järjestettävä siten, ettei elintarvikehuoneistossa tuotettavien, valmistettavien, säilytettävien taikka käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu ja että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot myös muutoin täyttävät tämän lain mukaiset vaatimukset.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II, I luvun 2. kohdan mukaan elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan.

Aseanic Trading Oy varastoi säännöllisesti elintarvikkeita sekä muita toimintaan kuuluvia tavaroita lihatukkuhallin järjestelyhallissa. Ylimääräiset tavarat järjestelyhallissa vaikeuttavat tilan siivoamista sekä luovat otolliset olosuhteet haittaeläimille (linnut ja jyrsijät). Järjestelyhallin siivottomuus sekä havaitut haittaeläimet vaarantavat varastoitavien elintarvikkeiden ja lihatukkuhallissa sijaitsevien elintarvikelaitosten hygienian.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Tarkastuskertomus 10072019
2. Tarkastuskertomus 08082019
3. Määräys Tukkutori HEL 2019-000846 4.3.2019
4. Aseanic Trading Oy kuuleminen 10092019

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (23/2006) 1 §, 10 §, 32 §, 55 §, 68 §, 74 §, 78 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY9 N:o 852/2004 liite II
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli määräystä ei noudateta, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 10 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona Aseanic Trading Oy:lle.

This decision was published on 07.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Paavola, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 31590

tiina.paavola@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Aseanic-Trading-OyTyopajakatu_1049907
2. Tarkastuskertomus_Aseanic-Trading-Oy080819
3. Määräys HEL 2019-000846 4.3.2019
4. Kuuleminen elintarvikelain 55 §:n mukaisesta määräyksestä

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.