Vuokrausperiaatteet, Tapaninkylä, Malmi, Viikki

HEL 2019-010020
More recent handlings
Case 3. / 775 §

V 27.11.2019, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Tapaninkylä, Malmi ja Viikki)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Tapaninkylän Tapanilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 39280/1, 39281/1 ja 2, 39282/2 ja 3, 39283/1, 39284/1 ja 39312/4 sekä pysäköintitonttien 39280/3, 39281/3 ja 39282/1 vuokrausperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.
 
B)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Malmin Pihlajistossa sijaitsevan asuinkerrostalotontin (AK) 38313/5, pysäköintitontin 38313/6 sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) tontin 38313/7 vuokrausperiaatteet liitteen 2 mukaisesti.
 
C)
Kaupunginvaltuusto vahvistaa Viikin Viikinmäessä sijaitsevien asuinrakennusten tonttien (A) 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36264/1 ja 3, 36265/1, 2 ja 3 sekä pysäköintitonttien 36117/2, 36119/2 ja 36264/2 vuokrausperiaatteet liitteen 3 mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Asemakaavatiedot

Tapaninkylän tontteja koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12380 Fallkullan kiila on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2017, 284 § ja se on tullut voimaan 28.7.2017. Tapanilan aseman lähiympäristöön on suunniteltu asuntoja noin 1 250 asukkaalle. Asemakaavan mukaan asuintonteilla on uutta kerrosalaa 52 000 k-m², josta vähintään 600 k-m² tulee rakentaa liiketiloiksi.

Pihlajiston tontteja koskeva asemakaavan muutos nro 12488 Hattelmalantie 2 ympäristöineen on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2019, 32 § ja se on tullut voimaan 25.3.2019. Korttelin 38313 kokonaiskerrosala on 5 700 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 2 200 k-m² ja uutta liike- tai toimitilakerrosalaa on 600 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 50-100 asukasta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusia asuntoja ja päivittäistavarakaupan palveluita Raidejokerin pysäkin yhteyteen. Asemakaava sisältää velvoitteen julkisen hissi- ja porraskulkuyhteyden toteuttamisen Raidejokerin pysäkille.

Viikinmäen tontteja koskeva asemakaavan muutos nro 11380 Viikinmäen länsiosa II on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.5.2007, 131 § ja se on saanut lainvoiman 21.6.2007. Asemakaava käsittää Viikinmäen länsiosan Harjannetiestä itään.

Varauspäätökset

Tapaninkylän Fallkullan kiilan asuntotontit kortteleissa 39280
–39284 sekä 39312 on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 28.11.2016, 1081 § Asuntotuotantotoimistolle 31.12.2018 saakka.
Varausta on jatkettu tonttipäällikön päätöksellä 6.2.2019, 8 § 31.12.2019 saakka.

Pihlajistossa sijaitsevan korttelin 38313 tontit on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2015, 1141 § Rakennuskartio Oy:lle (nyk. Lehto Asunnot Oy) ja Graniittiasunnot Oy:lle 31.12.2017 saakka. Varausta on jatkettu tonttipäällikön päätöksellä 6.4.2018, 14 § ja edelleen 6.2.2019, 8 § entisin ehdoin 31.12.2019 saakka.

Viikinmäen korttelien 36117 ja 36119 tontit on varattu jatkuvan tonttihaun kautta tonttipäällikön päätöksellä 16.11.2017, 51 § Basso Building Systems Oy:lle sääntelemättömään vuokra- ja/tai omistusasuntotuotantoon 31.12.2018 saakka.

Viikinmäen korttelin 36264 tontit on varattu Saraco D&M Oy:lle ja Finnish Consulting Group Oy:lle kaupunginhallituksen päätöksellä 4.10.2010, 1082 §. Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö on 23.6.2014, 158 § päättänyt vuokrata tontit Suomen Laatuasunnot Oy:lle.

Viikinmäen korttelin 36265 tontit on varattu e-House Oy:lle, IVH Asunnot Oy:lle ja Investors House Oyj:lle 31.12.2018 saakka kiinteistölautakunnan päätöksellä 20.4.2017, 190 §.

Tarkemmat tiedot tonteista ja niiden rahoitus- ja hallintamuodoista ovat liitteessä 4.

Lyhytaikaiset vuokraukset

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 11.3.2019, 58 § vuokrata Tapaninkylän korttelin 39312 tontin 4 lyhytaikaisesti Asuntotuotantotoimistolle rakennusluvan hakemista varten ajalle 16.3.2019-15.3.2020. Muiden tonttien osalta ei ole tehty vuokrauspäätöksiä.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti 2.7.2019, 197 § vuokrata Pihlajiston korttelin 38313 osalta tontin 7 lyhytaikaisesti Lehto Asunnot Oy:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle 16.6.2019 -15.6.2020.

Viikinmäen korttelien 36117 ja 36119 osalta asuntotonttitiimin tiimipäällikön päätti 13.3.2019, 60–63 § vuokrata tontit 36117/1 ja 3 sekä 36119/1 ja 3 Basso Building Systems Oy:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle 16.2.2019.–15.2.2020.

Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö päätti 15.2.2016, 57–59 § vuokrata Viikinmäen asuntotontit 36264/1 ja 3 sekä autopaikkatontin 36264/2 lyhytaikaisesti Suomen Laatuasunnot Oy:lle rakennusluvan hakemista varten ajalle 1.3.–31.8.2016.

Viikinmäen korttelin 36265 osalta tontti 1 on vuokrattu Asunto Oy Harjannetie 22:lle asuntotonttitoimiston tiimipäällikön päätöksellä 4.12.2017, 87§. Tontti 2 on vuokrattu Asunto Oy Bysantinkuja 5:lle asuntotonttitoimiston tiimipäällikön päätöksellä 4.12.2017, 88 § ja tontti 3 on vuokrattu Asunto Oy Harjannetie 24:lle asuntotonttitoimiston tiimipäällikön päätöksellä 4.12.2017, 86 §. Kaikki edellä mainitut tontit on vuokrattu rakennusluvan hakemista varten saakka 30.11.2018.

Vertailutiedot

Vuokrausperiaatteiden määrittelyssä on huomioitu hintavyöhykemalli, samalle tai vastaavalle alueelle aiemmin vahvistettu vuokrausperiaatteet, hallinta- ja rahoitusmuodot sekä tonttien sijainti.

Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta tonttien hinta on määritetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) vahvistamien tonttihintakäyrien mukaan.

Pysäköintitonttien (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyttämiä periaatteita.

Tapaninkylä

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 24.10.2018, 323 § päättänyt vahvistaa vuokrausperusteet Malmin Tullivuoren alueen tonteille pitäen perusteena asuinkerrostalotonttien (AK) virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 26 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta vähintään 30 euroa. Asuntotontille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta perittään samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

Kaupunginvaltuusto on 3.3.2010, 59 § päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Malmin Ormuspellon asemakaavaan nro 11465 sisältyvät asuntokerrostalotontit pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin "lokakuu 1951 = 100" pistelukua 100 vastaavaa 24 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Tontit on vuokrattu säänneltyyn tuotantoon.

Pihlajisto

Vertailutietona todettakoon, että kaupunginvaltuusto on 24.10.2018, 323 § päättänyt oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan asuntotontit 38231/1 ja 3 pitäen vuosivuokran perusteena sääntelettömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana vähintään 30 euroa asuinkerrostalotonttien (AK) osalta.

Viikinmäki

Viikinmäen alueen tonteille vahvistettiin vuokrausperiaatteet (33 €/km²) ensimmäisen kerran vuonna 2012 kaupunginvaltuusto päätöksellä 18.1.2012, 14 §. Alueen maastonmuodoista ja kaavaratkaisusta johtuen vuokrausperustehintaa on pidettiin hieman korkeana ja kaupunginvaltuusto vahvisti 28.1.2015, 33 § kerrosneliömetrihinnaksi 27 euroa. Lisäksi vuokriin myönnettiin 20 %:n alennus vuoden 2019 loppuun asti alueen keskeneräisyydestä johtuen. Kiinteistölautakunta on 9.3.2017, 113 § hyväksynyt osto-oikeuden lisäämisen maanvuokrasopimuksiin 30 euron kerrosneliömetrihinnalla.

Kaupunginvaltuusto on 24.10.2018, 637 § päättänyt vuokrausperiaatteista Viikinmäen alueella korttelin 36265 tonteille 1, 2 ja 3. Vuosivuokran perusteeksi on vahvistettu 31 €/km² elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana hintana. Korttelien 36117 ja 36119 tontit on vuokrattu lyhytaikaisesti käyttäen perusteena 29 €/km² keväällä 2019. Selkeyden ja tasapuolisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista määrittää kortteleille yhtenäiset vuokrausperiaatteet.

Esitetyt vuokrausperiaatteet

Vertailutiedot huomioiden tonttien maanvuokrat esitetään määräytyvän seuraavasti:

Tapaninkylä, Tapanila

Malmi, Pihlajisto

Viikki, Viikinmäki

Taulukoiden tontteja koskevat merkinnät AK/m ja AL/m tarkoittavat päivittäistavarakaupan ja muiden liiketilojen rakennusoikeutta ja niiden osalta perittävää vuokraa.

Tonttien vuosivuokrista peritään 80 % siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Pysäköintitonttien (LPA) osalta noudatetaan kaupungin yleisesti käyttämiä periaatteita ja vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951=100 pistelukua vastaavaa neliömetrihintaa 1 euro (nykyarvo 20 euroa).

Esitetyt hinnat eivät alita vyöhykemallin mukaisia hintoja, kun otetaan huomioon tonttikohtaiset erityistekijät. Ara-alennuksen aikana vuokrausperusteena käytettävä hinta ei ylitä asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen vahvistamia enimmäistonttihintoja alueella.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % ja muiden tonttien 5 % tontin laskennallisesta hinnasta, mikä määräytyy tontin pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 22.10.2019 § 513

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

  • että Tapaninkylän Tapanilassa sijaitsevien asuinkerrostalotonttien (AK) 39280/1, 39281/1 ja 2, 39282/2 ja 3, 39283/1, 39284/1 ja 39312/4 sekä pysäköintitonttien 39280/3, 39281/3 ja 39282/1 vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti.
  • että Malmin Pihlajistossa sijaitsevan asuinkerrostalotontin (AK) 38313/5, pysäköintitontin 38313/6 sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen (AL) tontin 38313/7 vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 2 mukaisesti.
  • että Viikin Viikinmäessä sijaitsevien asuinrakennusten tonttien (A) 36117/1 ja 3, 36119/1 ja 3, 36264/1 ja 3, 36265/1, 2 ja 3 sekä pysäköintitonttien 36117/2, 36119/2 ja 36264/2 vuokrausperiaatteet vahvistetaan liitteen 3 mukaisesti.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan@hel.fi
Close

This decision was published on 26.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi