Kuuleminen, elintarvikelaki 60 §, PNM-Pan Nordic Meat Oy

HEL 2019-010184
More recent handlings
§ 37

Elintarvikelain 60 § mukainen päätös Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden hylkäämisestä ensisaapumispaikassa, PNM-Pan Nordic Meat Oy

Yksikön päällikkö

Päätös

Toimija

PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki, y-tunnus: 1494149-3

Kohde

PNM-Pan Nordic Meat Oy, Päiväläisentie 2, 00390 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö toteaa, että PNM-Pan Nordic Meat Oy on vastaanottanut Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta puolalaisen kalkkunanlihaerän (1000 kg), joka ei täytä asiakirjoja koskevia vaatimuksia, on ylittänyt parasta ennen -päiväyksen ja varastoitu osin suojaamattomana. Epäkohtien vuoksi erä hylätään.

Hylätty erä on käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä.

Lihaerän (1000 kg) hävittämisestä on sovittava erikseen elintarviketurvallisuusyksikön kanssa 4.11.2019 mennessä. Toimenpiteet tulee tehdä viranomaisvalvonnassa ja niissä on noudatettava sivutuoteasetuksen (EY) N:o 142/2011 vaatimuksia.

Määräaika

Hylätty erä on hävitettävä tai käytettävä muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeena 15.11.2019 mennessä.

Täytäntöönpano

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö päätti määrätä, että elintarvikelain 60 §:n mukaista hylkäyspäätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (Ruokavirasto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

PNM-Pan Nordic Meat Oy on varastolaitos ja ensisaapumistoimija, joka tuo maahan eläinperäisiä elintarvikkeita.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut tarkasti PNM-Pan Nordic Meat Oy:n ensisaapumistoiminnan 25.9.2019. Tarkastuksella havaittiin Puolasta (PL 10201101 WE) maahantuotu kalkkunanlihaerä (turkey trimmings, 1000 kg), joka oli kääritty muovikelmuun. Kelmu oli mennyt kulmista rikki niin, että liha oli paikoin suojaamattomana. Kelmuun oli upotettu etiketiksi paperi, johon oli käsin kirjoitettu tiedot erän säilyvyydestä. Merkinnän numeroista ei saanut selvää.

Erän kaupallisista asiakirjoista kävi ilmi, että kalkkunanlihaerää ei ollut tutkittu salmonellan varalta lähettävässä maassa; rahtikirjan liitteenä oli asetuksen vaatimuksen mukainen kaupallinen asiakirja, mutta testausselosteiden perusteella salmonellanäytteenotto oli kohdistettu vain naudanlihaan. Lisäksi erän parasta ennen -päiväys on ollut kuluvan vuoden huhtikuussa.

Erä asetettiin tarkastuksella väliaikaiseen käyttö- ja luovutuskieltoon. Päätös vahvistettiin 25.9.2019. Toimijalle annettiin mahdollisuus toimittaa puuttuva testausseloste 27.9.2019 mennessä. Toimija ei toimittanut asiakirjaa.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu lihaerän hylkäämisestä 2.10.2019 päivätyllä kirjeellä (liite 1). Toimija ei toimittanut vastinetta.

Päätöksen perustelut

Elintarvike-erää ei ollut tutkittu salmonellan varalta ennen maahantuontia. Lihaerä on varastoitu osin suojaamattomana, sillä sen suojamuovi on vaurioitunut useammasta kohdasta. Lisäksi erää on varastoitu yli parasta ennen -päiväyksen.

Elintarvikelain 7 §:n mukaan elintarvikkeiden tulee olla kemialliselta, fysikaaliselta ja mikrobiologiselta sekä terveydelliseltä laadultaan, koostumukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia, eivät aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liitteen II luvussa IX todetaan, että elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä sellaisissa olosuhteissa, että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa saastumiselta. Elintarvikkeita on suojattava tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa saastumiselta, joka saattaisi tehdä ne ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, terveydelle vaarallisiksi tai saastuneiksi siten, että niitä ei enää kohtuudella voitaisi pitää siinä kunnossa käytettävinä.

Elintarvikelain 18 §:n mukaan elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa eläimistä saatavista elintarvikkeista sekä niiden käsittelystä ja kuljetuksesta elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamiseksi, eläinten alkuperän varmentamiseksi ja eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden mukana on oltava EY:n elintarvikelainsäädännössä, tässä laissa taikka sen nojalla annetuissa säädöksissä edellytetyt asiakirjat. Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja niitä seuraavien asiakirjojen on vastattava toisiaan.

Elintarvikelain 23 §:n mukaan naudan, sian ja siipikarjan liha ja jauheliha sekä kananmunat on tutkittava salmonellan varalta ennen Suomeen toimittamista ja niitä on seurattava salmonellatodistus tai muu asiakirja siten kuin eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 8 artiklassa ja muissa asiaa koskevissa EY-säädöksissä edellytetään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 8 artiklassa edellytetään, että elintarvikealan toimijoiden, jotka aikovat saattaa markkinoille seuraavia eläinperäisiä elintarvikkeita Ruotsissa tai Suomessa, on noudatettava 2 kohdassa esitettyjä salmonellaa koskevia sääntöjä:
a) naudan ja sian liha, mukaan lukien jauheliha, mutta sulkien pois raakalihavalmisteet
ja mekaanisesti erotettu liha;
b) seuraavan siipikarjan liha: kotieläiminä pidetyt kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat ja hanhet, mukaan lukien jauheliha, mutta sulkien pois raakalihavalmisteet ja mekaanisesti erotettu liha; ja
c) munat.

2. a) Naudan ja sian lihan sekä siipikarjan lihan osalta lähetyksistä on pitänyt ottaa näytteet lähettävässä laitoksessa ja näytteille on pitänyt tehdä yhteisön lainsäädännön mukainen mikrobiologinen koe, josta on
saatu negatiivinen tulos

Elintarvikelain 60 §:n mukaan valvontaviranomaisen on hylättävä Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettu eläimistä saatava elintarvike ensisaapumispaikassa, jos elintarvike ei täytä 18 §:ssä tarkoitettuja merkitsemistä, alkuperää, asiakirjoja tai todistuksia koskevia vaatimuksia eikä ensisaapumistoimija palauta elintarviketta oma-aloitteisesti lähtömaahan.

Hylätyt elintarvikkeet on hylkäyspäätöksen mukaisesti palautettava lähtömaahan, käytettävä valvontaviranomaisen hyväksymään muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tai hävitettävä. Jollei terveydellisestä syystä tai muusta lainsäädännöstä muuta johdu, ensisaapumistoimija voi valita, mihin edellä mainituista toimenpiteistä ryhtyy.

Erää ei saa palauttaa lähtömaahan, koska erän parasta ennen -päiväys on ylittynyt ja erä on ollut varastoituna osin suojaamattomana

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

1. Elintarvikelain 63 §:n mukainen elintarvikkeita koskeva väliaikainen kieltopäätös 25.9.2019

2. Kuuleminen elintarvikelain 60 §:n mukaisesta Euroopan unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitetun elintarvike-erän hylkäämisestä ensisaapumispaikassa 2.10.2019

Sovelletut oikeusohjeet

Elintarvikelaki 23/2006, 1 §, 7 §, 18 §, 23 §, 56 §, 59 §, 60 § ja 63 §.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta, Liite II.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä, 8 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöön panemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006, 1 §, 5 §, 11 § ja 15 §.

Komission asetus (EY) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä.

Hallintolaki 34 § ja 36 §.

Päätöksen valmisteluun käytetty aika

Tämän päätöksen valmisteluun on käytetty aikaa 4 tuntia

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusosoitus (Ruokavirasto) on liitteenä.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote haastetiedoksiantona PNM-Pan Nordic Meat Oy:lle, pöytäkirjanote Ruokavirastolle (Mustialankatu 3, 00790 Helsinki) ja valmistelijalle.

This decision was published on 15.10.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Ruokavirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ruokavirasto.

Ruokaviraston asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
PL 100
 
00027 RUOKAVIRASTO
Faksinumero:
(029) 530 0444
Käyntiosoite:
Mustialankatu 3, Helsinki
Puhelinnumero:
(029) 530 0400
Sähköposti:
kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ruokaviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä

  • paikallisen ensisaapumisvalvontaviranomaisen tarkastusta koskeva päätös joko alkuperäisenä
    tai jäljennöksenä
  • asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisesta
  • asiamiehen valtakirja
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä maksu

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15-16.00.

Close

Ask for more info

Heidi Öjst, hygieenikkoeläinlääkäri, puhelin: +358 9 310 31598

heidi.ojst@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. PNM-Pan Nordic Meat Oy kuuleminen 2.10.2019

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.