Vahingonkorvaus, venevaurio 12.9.2019, Tammasaarenallas, poiju 30

HEL 2019-010402
More recent handlings
§ 52

Lisäkorvaus / vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** veneen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta lisäkorvauksena 2 097,20 euroa. Alkuperäisen 19.11.2019 tehdyn liikuntajohtajan päätöksen mukainen korvaus 4 013,60 euroa ja tämän päätöksen mukainen korvaus 2 097,20 euroa eli yhteensä 6 110,80 euroa maksetaan liitteenä olevaa laskua vastaan suoraan korjaamolle.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 4.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen korjaamisesta sekä veneen talvisäilytyksestä aiheutuvia kustannuksia. Liikuntajohtaja on tehnyt 19.11.2019 päätöksen, jonka mukaan hakijalle korvataan venekorjaamon kustannusarvioon perustuen enintään 4 013,60 euroa. Vaatimus talvisäilytyksen aiheuttamista 1 000 euron kustannuksista hylättiin.

Helsingin kaupungille toimitetun laskun mukaisesti veneen korjaamisesta aiheutuneet todelliset korjauskustannukset ovat 6 110,80 euroa. Helsingin kaupunki on katsonut, että se on vastuussa vahingosta. Näin ollen on perusteltua, että hakijalle maksetaan todelliset korjauskustannukset. Korvaus on sovittu maksettavaksi laskua vastaan suoraan korjaamolle lisäkustannusten välttämiseksi.

This decision was published on 17.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Laskut 298827

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.