Vahingonkorvaus, venevaurio 12.9.2019, Tammasaarenallas, poiju 30

HEL 2019-010402
More recent handlings
§ 45

Vahingonkorvausvaatimus koskien venevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hyväksyä ********** vahingonkorvausvaatimuksen veneen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten osalta enintään 4 013,60 euron suuruisena. Vahingonkorvaus korjauskuluista maksetaan vasta toteutuneista kustannuksista korjausliikkeen kuittia vastaan.

Liikuntajohtaja päättää hylätä 1 000 euron vahingonkorvausvaatimuksen veneen talvisäilytyksestä aiheutuneiden kustannusten osalta.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungille 4.10.2019 vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen korjaamisesta sekä veneen talvisäilytyksestä aiheutuvia kustannuksia. Hakija on vuokrannut venepaikan Tammasaarenaltaan laiturista Helsingin kaupungilta. Hakijan vene on ollut kiinni venepaikassa ja 12.9.2019 venepaikan poijun ankkurointiketju on katkennut. Poijun ketjun katkeamisen seurauksena veneen keula on osunut laituriin, jolloin veneen keulaan on tullut vaurioita. Hakija on esittänyt valokuvia irronneesta poijusta ja veneen keulassa olevista vaurioista. Hakija on toimittanut venekorjaamon kustannusarvion veneen korjaamisen kustannuksista. Arvion mukaan veneen korjaaminen maksaa 4 013,60 euroa. Hakija on lisäksi vaatinut 1 000 euroa vahingonkorvausta veneen talvisäilytyksestä. Hakijan mukaan kustannus aiheutuu siitä, että hakija ei pääse enää ajamaan mökille ja näin ollen hän joutuu joko jättämään veneen korjaamolle talvisäilöön tai vuokraamaan auton ja trailerin. Arvio korjauskustannuksista ja valokuvat poijusta ja veneen vaurioista ovat korvausvaatimuksen liitteenä.

Helsingin kaupunki vastaa vuokraamiensa venepaikkojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Kyseisessä tapauksessa kaupunki ei ole riittävällä tavalla huolehtinut poijun ankkurointiketjun kunnosta, minkä seurauksena ketju on katkennut ja hakijan veneeseen on tullut vaurioita. Näin ollen Helsingin kaupunki on velvollinen korvaamaan hakijalle veneen korjaamisesta aiheutuneet kustannukset. Korvaus maksetaan enintään kustannusarvion suuruisena, kun vahingonkärsijä on toimittanut kuitit korjauskustannuksista.

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaisesti esinevahinkona on korvattava esineen korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut sekä arvonalennus taikka tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen. Vahingonkärsineellä on yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden ja oikeuskäytännön mukaan velvollisuus omilla toimillaan estää ja rajoittaa vahingon syntymistä. Esinevahingon osalta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ryhtymistä nopeasti korjaustoimiin lisäkulujen rajoittamiseksi. Vahingon aiheuttajalla ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta huolehtia korjaustoimenpiteistä eli lähtökohtaisesti vahingonkärsinyt itse korjauttaa omaisuutensa ja vaatii tämän jälkeen korvauksia aiheuttajalta.

Talvisäilytyksen aiheuttaman 1 000 euron lisäkustannuksen osalta kaupunki toteaa, että vastuu veneen korjaamisesta on ollut vahingonkärsijällä. Vahingonkärsijä ei ole ryhtynyt korjaustöihin heti vahingon satuttua ja tästä syystä vahingonkärsijälle on aiheutunut lisäkustannuksia. Mikäli korjaustöihin olisi ryhdytty viivytyksettä, ei lisäkustannuksia olisi syntynyt. Koska korjaustöistä huolehtiminen kuuluu lähtökohtaisesti vahingonkärsijälle itselleen, ei kaupunki ole velvollinen korvaamaan talvisäilytyksen aiheuttamia kustannuksia.

This decision was published on 25.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019, saate
2. Vahingonkorvaus - peitetty
3. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019, liite, kustannusarvio
4. Vahingonkorvausvaatimus 4.10.2019, liite, kuvat vahingosta

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.