Vahingonkorvaus, autovaurio 1.10.2019, Kirvesmiehenkatu 10, Mellunkylä

HEL 2019-010459
More recent handlings
§ 22

Kaupunkitekniikan yksikönjohtajan päätös lisäkorvauksesta vahingonkorvausvaatimus asiassa koskien autovahinkoa 1.10.2019 Korvatunturintiellä.

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan lisävaatimuksen alla mainituin perustein yhteensä 72,09 euroa.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Varsinaisen ensimmäisen hakemuksen mukaan jonka hakija oli jättänyt 10.10.2019, hakija oli ajanut 1.10.2019 klo 9.30 Korvatunturinkadun 4 katutyömaan kohdalla. Ajorata oli katutyömaan vuoksi ollut päällystämätön tulevan asfaltoinnin vuoksi ja asfaltin reunan kynnys oli korkea. Hakijan kertoman mukaan ajoneuvon keula oli vaurioitunut osuessaan soraan ja kiviin. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan ajoneuvonsa korjauskustannukset kustannusarvion mukaan sekä sijaisauton kustannukset korjauksen ajalta.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan vahinko on sattunut Kirvesmiehenkatu 10:n kohdalla, ei Korvatunturintiellä niin kuin hakija kertoo. Stara on tehnyt tapahtuma-aikaan kyseisessä kohdassa kadun perusparannustöitä johon liittyen tehtiin reunakivien ja asfalttipinnan uusiminen. Reunakivien asentamisen jälkeen tehtiin ajoväylien kohdalle rampit murskeesta jotta ajoneuvot pääsevät ajamaan kivien yli ennen asfaltointia. Vahinko sattui asfalttimiesten tullessa paikalle jolloin murske otettiin pois asfaltoinnin vuoksi. Liikennöintiä kadulla ei ollut ohjattu eikä suljettu jolloin kyseinen ajoneuvo ajoi paikalle reunakiven yli tunnetuin seurauksin.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vauriot kustannusarvion mukaisesti 3.230,41 euroa sekä sijaisautosta aiheutuvat kustannukset 5vrk x 44 euroa yhteensä 220,00 euroa, liikennevahinkolautakunnan suositusta 2019 soveltaen, kaikki yhteensä 3.450,41 euroa,

joka summa on hakijalle jo korvattu.

Hakija on jättänyt 14.11.2019 lisäkorvauspyynnön yhteensä 70,09 euroa, joka perustuu siihen että korjauskustannukset olivat tuon verran alkuperäistä kustannusarviota suurempi.

Lisävahingonkorvaus maksetaan vahingon kärsijän ilmoittamalle tilille.

This decision was published on 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisäkorvausvaade
2. Lopullinen kustannus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.