Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Vahingonkorvaus, autovaurio 1.10.2019, Kirvesmiehenkatu 10, Mellunkylä

HEL 2019-010459
Ärendet har nyare handläggningar
§ 22

Kaupunkitekniikan yksikönjohtajan päätös lisäkorvauksesta vahingonkorvausvaatimus asiassa koskien autovahinkoa 1.10.2019 Korvatunturintiellä.

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan lisävaatimuksen alla mainituin perustein yhteensä 72,09 euroa.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Varsinaisen ensimmäisen hakemuksen mukaan jonka hakija oli jättänyt 10.10.2019, hakija oli ajanut 1.10.2019 klo 9.30 Korvatunturinkadun 4 katutyömaan kohdalla. Ajorata oli katutyömaan vuoksi ollut päällystämätön tulevan asfaltoinnin vuoksi ja asfaltin reunan kynnys oli korkea. Hakijan kertoman mukaan ajoneuvon keula oli vaurioitunut osuessaan soraan ja kiviin. Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan ajoneuvonsa korjauskustannukset kustannusarvion mukaan sekä sijaisauton kustannukset korjauksen ajalta.

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan vahinko on sattunut Kirvesmiehenkatu 10:n kohdalla, ei Korvatunturintiellä niin kuin hakija kertoo. Stara on tehnyt tapahtuma-aikaan kyseisessä kohdassa kadun perusparannustöitä johon liittyen tehtiin reunakivien ja asfalttipinnan uusiminen. Reunakivien asentamisen jälkeen tehtiin ajoväylien kohdalle rampit murskeesta jotta ajoneuvot pääsevät ajamaan kivien yli ennen asfaltointia. Vahinko sattui asfalttimiesten tullessa paikalle jolloin murske otettiin pois asfaltoinnin vuoksi. Liikennöintiä kadulla ei ollut ohjattu eikä suljettu jolloin kyseinen ajoneuvo ajoi paikalle reunakiven yli tunnetuin seurauksin.

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vauriot kustannusarvion mukaisesti 3.230,41 euroa sekä sijaisautosta aiheutuvat kustannukset 5vrk x 44 euroa yhteensä 220,00 euroa, liikennevahinkolautakunnan suositusta 2019 soveltaen, kaikki yhteensä 3.450,41 euroa,

joka summa on hakijalle jo korvattu.

Hakija on jättänyt 14.11.2019 lisäkorvauspyynnön yhteensä 70,09 euroa, joka perustuu siihen että korjauskustannukset olivat tuon verran alkuperäistä kustannusarviota suurempi.

Lisävahingonkorvaus maksetaan vahingon kärsijän ilmoittamalle tilille.

Detta beslut publicerades 18.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisäkorvausvaade
2. Lopullinen kustannus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.