Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12759, Malminkartanonhuippu

HEL 2019-010759
More recent handlings
Case 9. / 345 §

V 14.6.2023, Malminkartanonhuipun asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12759)

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano, Honkasuo) katu-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueiden asemakaavan ja 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano, Honkasuo) lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen 17.1.2023 päivätyn piirustuksen mukaisena nro 12759 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Malminkartanonhuippua ympäristöineen Kaarelan kaupunginosassa Malminkartanon ja Honkasuon osa-alueilla. Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Kaavaratkaisu mahdollistaa Malminkartanonhuipun alueen kehittämisen lähivirkistyksen ja urheilu- ja virkistyspalveluiden tarpeisiin luontoarvot huomioiden ja turvaten seudullisestikin merkittävän ekologisen yhteyden säilymisen.

Tavoitteena on, että Malminkartanonhuipun alueella mahdollistetaan monipuolinen ja aktiivinen virkistyskäyttö ja siihen liittyvät palvelut sekä samalla turvataan alueen luontoarvot.

Alueelle on suunniteltu uusia virkistyspalveluita, kuten ulkoilureittejä ja laajempi ulkokuntoilupaikka sekä rakennusala (600 k-m2), joka mahdollistaa muun muassa kahvila- ja ravintolapalvelut. Virkistyspalveluita keskitetään erityisesti Malminkartanonhuipun itäreunalle, jolloin arvokkaimpia luontoalueita säilyy.

Kaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7232), jonka mukaan Naapuripellontien pohjoisosan pyöräilyn yhteyksiä parannetaan ja kuorma-autojen pysäköintipaikka on siirretty etelämmäksi.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on pääosin viher- ja virkistysaluetta ja osin asuntovaltaista aluetta. Asemakaava poikkeaa Helsingin yleiskaavasta 2016 siten, että pieneltä osin yleiskaavan asumisen ruutujen osia on asemakaavassa osoitettu osaksi virkistysaluekokonaisuutta, mikä yleiskaavan yleispiirteisyys huomioon ottaen merkitsee yleiskaavan ohjausvaikutuksen tarkentumista asemakaavoituksessa. Helsingin maanalaisessa yleiskaavaavassa 2021 ei ole varauksia tällä alueella. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista varaten tilaa virkistys- ja luontoalueille, edistäen matalan kynnyksen liikkumista ja tarjoamalla edellytykset hyvälle kaupunkielämälle ja ihmisten kohtaamiselle. Lisäksi kaavaratkaisu turvaa ekologisten yhteyksien jatkuvuuden ja parantaa viheralueiden saavutettavuutta ja viihtyisyyttä.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue on pääosin asemakaavoittamatonta aluetta. Alue on merkittävä viheralueiden ja viheryhteyksien solmukohta. Alueella on maisemoitu täyttömäki, jolla on muun muassa rakennettuja ulkoilureittejä, kuntoportaat ja näköalatasanne. Muu suunnittelualue on pääosin virkistyskäytössä olevaa metsää. Alue on osa Helsingin metsä- ja puustoista verkostoa sekä liito-oravaverkostoa. Alueella on arvokkaita luontokohteita. Kaava-alue rajautuu länsipuoleltaan Konalan teollisuusalueeseen, pohjoispuoleltaan Honkasuon uuteen asuinalueeseen ja itäpuoleltaan Naapurinpellontiehen ja tulevaan Pihkatien asuinalueeseen.

Suunnittelualueesta pääosa on asemakaavoittamatonta aluetta. Suunnittelualueen eteläosassa on voimassa asemakaava vuodelta 1986 ja suunnittelualueen pohjoisosassa asemakaava vuodelta 2015. Asemakaavoissa alue on osoitettu lähivirkistysalueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa koko kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Pysäköintialueen rakentaminen 400 000–500 000 euroa. Arvio sisältää pysäköintialueen kuivatuksen ja valaistuksen.

Korkeapaineisen maakaasun siirtojohdon johtosiirron kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Arvio on 0,5 miljoonaa euroa suurempi kuin Pihkatien asemakaavan muutoksen nro 12960 yhdyskuntataloudellisten vaikutusten kustannusarviossa esitetty. Muutos johtuu putkisiirron laajuuden muutoksesta Neulastien ja Tuulenpesäntien välillä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helen Oy
 • Helen Sähköverkko Oy
 • Gasgrid Finland Oy
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vesihuolto
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • kaupunginkanslia

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat alueelle esitettyjen toimintojen kytkemisestä yleiseen vesihuoltoverkostoon ja pysäköintialueen sekä kuntoilupisteen sijaintiin. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että vesihuoltoa vaativat toiminnot on sijoitettu olemassa olevan vesihuoltoverkoston läheisyyteen ja pysäköintialueen sekä kuntoilupisteen tarkempaa sijoittelua on suunniteltu yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-aineistosta kohdistuivat alueen luontoarvoihin, alueen merkitykseen liikuntakäytössä, Kehä II:n varaukseen ja vaikutuksiin Hankasuontien alueelle. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että alueen luontoarvojen huomioiminen on ollut kaavan yhtenä lähtökohtana, alueen merkitys liikuntakäytössä on tunnistettu, Kehä II:n poistunutta varausta ei ole kaavassa ja kaavan vaikutuksia on arvioitu kaava-alueen ympäristöön. Kirjallisia mielipiteitä saapui 8 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 3.1.–7.2.2022, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetetty kirje Vantaan kaupungille, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta, joista toinen oli Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys Helsy r.y:n muistutus ja toinen läheisen taloyhtiön muistutus. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat luontoarvojen säilymiseen ja Naapuripellontiellä etelämmäksi siirrettyihin kuorma-autojen pysäköinnin aluevarauksiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Sähköverkko Oy
 • Vantaan Energia Sähköverkot Oy
 • Espoon kaupunki
 • HSY

Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat voimajohtoalueen käyttöoikeuksiin ja vesihuoltoverkostoon. Lisäksi korostettiin alueen merkitystä ylikunnallisen virkistys- ja urheilupalveluiden verkoston osana.

Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala/liikuntapalvelut, joka ilmoitti myös, että suunnittelua ja valmistelua on tehty yhteistyössä.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 17.01.2023 § 19

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 17.1.2023 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12759 hyväksymistä liitteen numero 3 mukaisesti. Asemakaava koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano, Honkasuo) katu-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueita ja asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan (Kaarela, Malminkartano, Honkasuo) lähivirkistysalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Anna Böhling ja tiimipäällikkö Suvi Tyynilä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Anna Böhling, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37211

anna.bohling@hel.fi

Suvi Tyynilä, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37264

suvi.tyynila@hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.11.2022 § 63

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12759 pohjakartan kaupunginosassa 33 Kaarela. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12759
Kaupunginosa: 33 Kaarela
Kartoituksen työnumero: 14/2021
Pohjakartta valmistunut: 11.11.2022
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.11.2021 § 54

Lisätiedot

Kari Rajala, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 09 310 31976

kari.rajala@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.11.2021 § 77

Maisema-arkkitehti Pihla Sillanpää esitteli.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Itäinen Huippupolku – Östra toppstigen

(ulkoilutie)

Perustelu: Liitynnäinen, Malminkartanonhuipun mukaan.

Läntinen Huippupolku – Västra toppstigen

(ulkoilutie)

Perustelu: Liitynnäinen, Malminkartanonhuipun mukaan.

Malminkartanonsola – Malmgårdspasset

(ulkoilutie)

Perustelu: Liitynnäinen, Malminkartanonhuipun ja Malminkartanon osa-alueen mukaan.

Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä Malminkartanonhuippu – Malmgårdstoppen jo 19.8.1986, ja nimi on ollut siitä lähtien epävirallisesti käytössä. Nimi tullaan virallistamaan vireillä olevassa alueen ensimmäisessä asemakaavassa.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 08.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.