Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, tarkastusvirasto

HEL 2019-012601
More recent handlings
Case 5. / 91 §

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2019 hyväksynyt Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan kaupungin tehtävät on järjestettävä siten, että kaikessa kaupungin toiminnassa ja kaikilla kaupunkikonsernin tasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä tuloksellisuutta. Sisäisen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää huomioiden toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. Hallintosäännössä todetaan, että lautakunta vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta.

Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan tarkastusviraston tulee laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, joka sisältää viraston keskeisimpien toimintojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet, menettelyt ja vastuut. Kuvauksessa määritellään, miten virastossa toteutetaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa huomioiden toiminnan ominaisluonne ja laajuus.

Kuvaus auttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelua ja edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johdonmukaista toteuttamista. Samalla kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle ja arvioinnille sekä tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa.

Tarkastusjohtajan tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisesta toimeenpanosta vastuualueellaan. Viraston esihenkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuualueillaan sekä seuraavat ja arvioivat toimenpiteiden tuloksellisuutta. Henkilöstön velvollisuutena on toimia hyväksyttyjen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti, ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä raportoida havaitsemistaan merkittävistä riskeistä ja poikkeamista esihenkilöilleen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan tulee vuosittain hyväksyä omaa vastuualuettaan koskeva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on valmisteltu yhdessä viraston johdon ja henkilöstön kanssa. Kuvaus on laadittu kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Close

This decision was published on 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 09 310 43126

timo.terava@hel.fi

Attachments

1. Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, päätöksen liite

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.