Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, tarkastusvirasto

HEL 2019-012601
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 91 §

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2019 hyväksynyt Helsingin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joiden mukaan kaupungin tehtävät on järjestettävä siten, että kaikessa kaupungin toiminnassa ja kaikilla kaupunkikonsernin tasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on edistää laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä tuloksellisuutta. Sisäisen valvonta ja riskienhallinta tulee järjestää huomioiden toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. Hallintosäännössä todetaan, että lautakunta vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimeenpanon valvonnasta.

Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden mukaan tarkastusviraston tulee laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, joka sisältää viraston keskeisimpien toimintojen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet, menettelyt ja vastuut. Kuvauksessa määritellään, miten virastossa toteutetaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa huomioiden toiminnan ominaisluonne ja laajuus.

Kuvaus auttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelua ja edistää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan johdonmukaista toteuttamista. Samalla kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle ja arvioinnille sekä tukee raportointia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteoissa.

Tarkastusjohtajan tehtävänä on huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisesta toimeenpanosta vastuualueellaan. Viraston esihenkilöt toteuttavat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa omilla vastuualueillaan sekä seuraavat ja arvioivat toimenpiteiden tuloksellisuutta. Henkilöstön velvollisuutena on toimia hyväksyttyjen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti, ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamistaan sekä raportoida havaitsemistaan merkittävistä riskeistä ja poikkeamista esihenkilöilleen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti talousarviovuoden aikana. Sen tuloksellisuudesta raportoidaan osana tilinpäätöstä. Tarkastuslautakunnan tulee vuosittain hyväksyä omaa vastuualuettaan koskeva sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko.

Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on valmisteltu yhdessä viraston johdon ja henkilöstön kanssa. Kuvaus on laadittu kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Timo Terävä, tarkastusjohtaja, puhelin: 09 310 43126

timo.terava@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Tarkastusviraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus, päätöksen liite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.