Vuokraus, tontti 41302/27, Suurmetsä, Alppikylä, Asunto Oy Säkkikatu 19

HEL 2019-013241
More recent handlings
§ 50

Asuntotontin (A-2, 980 k-m²) lyhytaikainen vuokraaminen As Oy Säkkikatu 19:lle maanrakennustöiden suorittamista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontti 41302/27)

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti vuokrata As Oy Säkkikatu 19:lle (Y-tunnus 3100610-6) Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin 41302 tontin 27 (kiinteistötunnus 91-41-302-27, pinta-ala 2 824 m², os. Säkkikatu 19) maanrakennustöiden suorittamista varten ajalle 1.4.2021 -30.9.2021 seuraavin ehdoin:

Vuokra- ja irtisanomisaika

Vuokra-aika alkaa 1.4.2021 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta, kun vuokra-aluetta koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuokra-aika alkaa kuitenkin viimeistään 30.9.2021 mennessä.

Vuokra

1 948,16 euroa kuukaudessa

Vuokranmaksu

Vuokra maksetaan viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä.
Ellei vuokraeriä tai muita vuokrasopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyneille saataville eräpäivästä lukien maksupäivään saakka viivästyskorkoa ja perimispalkkiota kaupungin vahvistaman perusteen mukaan.

A1141-831

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 1-kohdan mukaista kaupunkiympäristölautakunnan erityistä toimivaltaa on kaupunkiympäristölautakunta päätöksellään 29.5.2018 (280 §) delegoinut muun muassa maaomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun asuntotonttitiimin päällikölle.

Asuntotonttitiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

As Oy Säkkikatu 19:lle on myönnetty jo rakennuslupa tontille 41302/27 asuinrakennusten rakentamista varten. Vuokrausperiaatteita ei kuitenkaan ole vielä vahvistettu, joten pitkäaikainen vuokrauspäätös tehdään välittömästi vuokrausperiaatteiden vahvistamisen jälkeen. Tällä päätöksellä pyritään kuitenkin mahdollistamaan po. tontilla maanrakennustöiden aloittaminen, ettei rakentamiselle tule viivettä tarpeettoman paljon.

This decision was published on 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö