Vuokraus, tontti 41302/27, Suurmetsä, Alppikylä, Asunto Oy Säkkikatu 19

HEL 2019-013241
More recent handlings
§ 103

Asuntontin (pientalo, 980 k-m2) pitkäaikainen vuokraaminen asuntotarkoituksiin As Oy Helsingin Säkkikatu 19:lle

Tiimipäällikkö

Päätös

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti vuokrata pitkäaikaisesti As Oy Helsingin Säkkikatu 19:lle (Y-tunnus 3100610-6) asuntotarkoituksiin Helsingin kaupungin 41. kaupunginosan (Suurmetsä) korttelin 41302 tontin 27 (kiinteistötunnus 91-41-302-27, pinta-ala 2 824 m², os. Säkkikatu 19) ajalle 1.7.2021 - 31.12.2075 liitteen 1 mukaisin ehdoin.

Asuntotonttitiimin päällikkö päätti hyväksyä ja liittää 28.8.2015 ja 27.2.2020 allekirjoitetut liitteinä 4 ja 5 olevat rasite- ja yhteisjärjestelysopimukset tontin 41302/27 pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen.

Asuntotonttitiimin tiimipäällikkö päätti samalla päättää maanrakennustöiden suorittamista varten tehdyn lyhytaikaisen maanvuokrasopimuksen päättymään 30.6.2021.

Lisäksi asuntotonttitiimin päällikkö päätti oikeuttaa sopimukset ja toiminnanohjaustiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun vuokrasopimuksen ja tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Asuntotonttitiimin päällikkö totesi, ettei kaupunki vastaa vuokralaiselle aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisista vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, joita vuokralaiselle saattaa aiheutua esimerkiksi siitä, että tämä päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai sen lainvoimaistuminen viivästyy.

A1141-848

Perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta on päätöksellään 29.5.2018 (279 §) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 mom. 2-kohdan mukaista erityistä toimivaltaansa muun muassa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuuden asuntotontit-tiimin päällikölle. Tiimipäällikkö on toimivaltainen antamaan vuokralle toimialan hallinnassa olevia kiinteistöjä asuintarkoituksiin yli 30 vuoden määräaikaisin maanvuokrasopimuksin, kun on vahvistettu yleiset vuokrausperiaatteet ja varauspäätös on tehty.

Tonttipäällikkö päätti 16.10.2017 (44 §) varata tontin 41302/27 jatkuvan tonttihaun perusteella Sorcolor Oy:lle (Y-Tunnus: 2557889-6) sääntelemättömien ja vapaarahoitteisten omistusasuntojen suunnittelua varten. Tonttipäällikkö päätti 13.12.2019 (95 §) jatkaa ja samalla muuttaa tonttivarauksen Sorestate Oy:n (Y-tunnus 2845044-1) nimiin 31.12.2020 saakka. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.5.2021 (129 §) vahvistanut tontin vuokrausperiaatteet. Asuntotonttitiimin päällikkö on siten toimivaltainen päättämään tontin 41302/27 pitkäaikaisesta vuokrauksesta.

Vuokrauspäätös on em. kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten mukainen ja noudattaa kaupungin vakiintuneita käytäntöjä.

Päätöksen muut perustelut ilmenevät liitteenä 3 olevasta perustelumuistiosta.

This decision was published on 18.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha Heikkilä, asiantuntija, puhelin: 09 310 70964

juha.heikkila@hel.fi

Decisionmaker

Miia Pasuri
tiimipäällikkö

Attachments

4. Tonttien 41302/23 ja 41302/27 välinen rasite- ja yhteisjärjestelysopimus
5. Tonttien 41302/14 ja 41302/27 välinen yhteisjärjestelysopimus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.