Vahingonkorvaus, autovaurio, 11.1.2020, Käpylän urheilupuiston jääradan parkkipaikka

HEL 2020-000441
More recent handlings
§ 14

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esinevahinkoa enintään 431,30 euron suuruisena. Korvaus maksetaan laskua vastaan enintään 431,30 euron suuruisena suoraan korjaamolle, kun hakija on toimittanut laskun Helsingin kaupungille.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 14.1.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 11.1.2020 klo 18-20.30 Käpylän urheilupuiston jääradalla luistelemassa. Lähtiessä hakija on huomannut auton kuskin puoleisen sivupeilin rikkoutuneen ja auton vieressä oli kiekko. Hakijan mielestä kiekko oli lentänyt kaukalon suojaverkon yli parkkipaikalle. Hakija on vaatinut Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 431,30 euroa esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. Korjauskustannuslaskelma on korvausvaatimuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Käpylän urheilupuiston jääradan suojaverkko on ehjä ja korkeudeltaan asianmukainen. Tästä huolimatta kiekko voi esim. maalikehikkoon osuessaan lentää verkon yli ja osua parkkialueella oleviin autoihin. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että parkkialue on väärässä paikassa suhteessa kaukaloon. Näin ollen liikuntapalvelut katsoo, että se on tässä tapauksessa vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

This decision was published on 05.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, saate
2. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020
3. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, liite, kuvat
4. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, saate 20.1.2020
5. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, maalauserittely
6. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, työerittely
7. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, varaosaerittely
8. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, korjauskustannuslaskelma

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.