Vahingonkorvaus, autovaurio, 11.1.2020, Käpylän urheilupuiston jääradan parkkipaikka

HEL 2020-000441
Ärendet har nyare handläggningar
§ 14

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Idrottsdirektör

Päätös

Liikuntajohtaja hyväksyy ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen, koskien Käpylän urheilupuiston parkkipaikalla sattunutta esinevahinkoa enintään 431,30 euron suuruisena. Korvaus maksetaan laskua vastaan enintään 431,30 euron suuruisena suoraan korjaamolle, kun hakija on toimittanut laskun Helsingin kaupungille.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut 14.1.2020 vahingonkorvausvaatimuksen Helsingin kaupungille. Hakija on ollut 11.1.2020 klo 18-20.30 Käpylän urheilupuiston jääradalla luistelemassa. Lähtiessä hakija on huomannut auton kuskin puoleisen sivupeilin rikkoutuneen ja auton vieressä oli kiekko. Hakijan mielestä kiekko oli lentänyt kaukalon suojaverkon yli parkkipaikalle. Hakija on vaatinut Helsingin kaupungilta vahingonkorvauksena yhteensä 431,30 euroa esinevahingosta aiheutuneita kustannuksia. Korjauskustannuslaskelma on korvausvaatimuksen liitteenä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Liikuntapaikkapalveluilta saatuun selvitykseen viitaten voidaan todeta, että Käpylän urheilupuiston jääradan suojaverkko on ehjä ja korkeudeltaan asianmukainen. Tästä huolimatta kiekko voi esim. maalikehikkoon osuessaan lentää verkon yli ja osua parkkialueella oleviin autoihin. Tällaisessa tapauksessa voidaan katsoa, että parkkialue on väärässä paikassa suhteessa kaukaloon. Näin ollen liikuntapalvelut katsoo, että se on tässä tapauksessa vastuussa hakijalle aiheutuneesta vahingosta.

Detta beslut publicerades 05.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Kirsi Hietanen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

kirsi.hietanen@hel.fi

Beslutsfattare

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, saate
2. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020
3. Vahingonkorvausvaatimus 14.1.2020, liite, kuvat
4. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, saate 20.1.2020
5. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, maalauserittely
6. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, työerittely
7. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, varaosaerittely
8. Vahingonkorvausvaatimus, täydennys, korjauskustannuslaskelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.