Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia

HEL 2020-000774
More recent handlings
Case 9. / 60 §

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Helsinki City Council

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti.

Kaupunginhallitus 10.02.2020 § 98

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-
luku/kohta
 
euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia
8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
 
60 000
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
19 218 000
TA-
luku/kohta
 
euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
 
8 229 000
 
 
8 02 Rakennukset
 
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi
34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
 
1 865 000
 
 
8 03 Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
 
4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
481 000
 
 
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01 Keskushallinto
13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala
8 220 500
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
3 080 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala
3 501 000
 
 
8 06 Arvopaperit
28 369 000
 
 
8 07 Muu pääomatalous
 
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
 
3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
 
 
Investointiosa yhteensä
128 120 000
 
 
TA-
luku/kohta
 
euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
27 587 000
 
 
Rahoitusosa yhteensä
27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään edellä luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Close

This decision was published on 17.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi