Ylitysoikeus, määrärahojen siirto, vuoden 2020 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2019, kaupunginkanslia

HEL 2020-000774
More recent handlings
Case 5. / 95 §

Vuonna 2019 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2020 talousarvioon

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-
luku/kohta
 
euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia
8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
 
60 000
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
19 218 000
TA-
luku/kohta
 
euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
 
8 229 000
 
 
8 02 Rakennukset
 
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi
34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
 
1 865 000
 
 
8 03 Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
 
4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
481 000
 
 
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01 Keskushallinto
13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala
8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala
3 501 000
 
 
8 06 Arvopaperit
27 000 000
 
 
8 07 Muu pääomatalous
 
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
 
3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
 
 
Investointiosa yhteensä
128 120 000
 
 
TA-
luku/kohta
 
euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
27 587 000
 
 
Rahoitusosa yhteensä
27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan kaupunginhallituksen määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Mikäli toimialoilla on ollut loppuvuoteen 2019 ajoittuvia ja aikataulultaan siirtyneitä investointihankkeita, joiden seuraavan vuoden rahoitustarve on selvinnyt vasta vuoden 2020 talousarvion käsittelyn jälkeen ja joita ei siksi ole voitu ottaa talousarviossa huomioon, toimiala on voinut tehdä määrärahan ylitysesityksen vuoden 2020 määrärahoihin. Edellytyksenä on vastaavan suuruisen määrärahasäästön osoittaminen vuonna 2019. Ylitysesityksiin sisältyvät myös kaupunginhallituksen investointimäärärahoista esirakentamiseen, projektialueiden katuihin ja puistoihin myönnettyjä määrärahoja sekä lähiörahastosta myönnetyt hankemäärärahat, mikäli hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on saanut esitykset vuonna 2019 käyttämättä jääneistä määrärahoista ja vastaavista ylitystarpeista. Käyttötalousosan ylitystarve on 19,218 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 19,426 milj. euroa) ja investointiosan ylitystarve 128,1 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 172,098 milj. euroa). Myös antolainamäärärahoja on jäänyt käyttämättä hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt. Rahoitusosan ylitystarve on yhteensä 27,587 milj. euroa (edellisen vuoden esitys 29,211 milj. euroa).

Esitykseen sisältyy myös eräiden projektiluonteisten aikataulusyistä siirtyvien keskushallinnon käyttötalousmäärärahojen myöntäminen ylitysoikeutena vuodelle 2020.

Käyttötalousosa

Käyttötalousosan ylitysesitykset ovat yhteensä 19 218 000 euroa.

1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat

Kaupunginhallitus myönsi 19.3.2018 § 169 talousarviokohtaan 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 5,0 milj. euron erillismäärärahan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen. Varaus kohdennettiin käyttökohteisiin toimialalautakuntien esitysten pohjalta. Vuonna 2019 määrärahan käyttö oli noin 2 194 000 euroa ja erillismäärärahaa on edelleen käyttämättä noin 1 108 000 euroa.

Toimialalautakuntien esitysten perusteella nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen erillismäärärahojen osalta ylitystarpeet vuodelle 2020 ovat:

- Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoimiin hankkeisiin 570 000 euroa

- Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimaan hankkeeseen 248 000 euroa

- Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimiin hankkeisiin 290 000 euroa

Näiden määrärahojen ylitystarpeen perusteena on hankkeiden toimintojen jatkuminen vuonna 2020. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen ja alueiden välisen eriytymisen torjumisen osalta ylitysesitys on yhteensä 1 108 000 euroa.

Lisäksi Khn käyttövaroista rahoitetaan mm. kaupungin viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä projektiluontoisia hankkeita, joihin on kaupunkistrategian toteuttamiseksi perusteltua varautua. Osa vuodelle 2019 suunnitelluista hankkeista on siirtynyt vuodelle 2020. Käyttämättä jääneistä määrärahoista tulisi myöntää ylitysoikeutena 10 000 000 euroa vuodelle 2020.

Ylitystarve on yhteensä 11 108 000 euroa

1 40 Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslian vuoden 2019 talousarviomääräraha oli 133 900 000 euroa, sisältäen Helsinki Abroad Ltd Oy:lle myönnetyn 34 000 euron ja tietohallinnolle myönnetyn 4 700 000 euron ylitysmäärärahat. Määrärahasta jää käyttämättä noin 20 miljoonaa euroa.

Esitetty määrärahaylitys kohdentuu digitalisaatio -ohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon ja vuodelle 2020 siirtyneiden hankkeiden valmistelu- ja ylläpitomenoihin, Helsinki Health inkubaattorin perustamiseen Meilahden kampukselle ja 5g kokeilualustaan Pasilassa.

Ylitystarve on yhteensä 8 050 000 euroa

1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi

Esitetty historiatoimikunnan määräraha vuonna 2019 oli 252 000 euroa, joka sisälsi 40 000 euron ylitysoikeuden. Määrärahaylitys 2020 kohdennetaan päätoimittajan palkkaamiseen kehitteillä olevan Helsingin historia -portaalin sisällön tuottamiseen, toimituskunnan toimitustyön ohjaamiseen, sisällön suunnitteluun, toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä portaalin esittelyyn sidosryhmille. Helsingin historia –portaalin teknisen alustan vaatimusmäärittely on parhaillaan käynnissä.

Ylitystarve on 60 000 euroa.

Investointiosa

Investointiosan ylitysesitykset ovat yhteensä 128,1 milj. euroa.

8 01 Kiinteä omaisuus

8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

Käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden loppuun saattamiseen liitteessä 1 esitetyn projektialuejaon mukaisesti. Esirakentamiskohteissa suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat Kalasataman projektialueille, koska Verkkosaaren pohjoisosan esirakentamisurakka käynnistyi arvioitua myöhemmin.

Ylitystarve on yhteensä 2 561 000 euroa.

8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi

Esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittavia määrärahoja jää käyttämättä, koska osa hankkeiden toteutuksista siirtyy vuodelle 2020. Suurimmat vaikutukset määrärahatarpeen siirtämiselle liittyvät Oulunkylän Gasumin kaasujohtosiirtohankkeen (hankkeen siirtotarve n. 4,5 milj. euroa) ja tukkutorin pakastamon esirakentamisen siirtymisestä vuodelle 2020.

Käynnissä on useita täydennyskorvausneuvotteluita, jotka mahdollisesti saadaan päätöksentekoon vuonna 2020. Suurin yksittäinen valmistumassa oleva sopimus on Myllypuron Yläkiventien noin 5,8 miljoonan euron kokonaisuus.

Ylitystarve on 8 229 000 euroa.

8 02 Rakennukset

8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylkn käytettäväksi

Talousarviokohta on jaettu seitsemään alakohtaan, joista kuuteen esitetään ylitysoikeutta vuodelle 2020 liitteen 1 mukaisesti. Käyttämättä jääneen määrärahan perusteella ylitysoikeutta tarvitaan vuonna 2019 valmistuneiden uudisrakennushankkeiden takuuaikaisiin velvoitteisiin. Lisäksi ylitysoikeutta tarvitaan suunnittelu- tai rakentamisvaiheessa oleviin hankkeisiin, joiden aikataulu on viivästynyt ja hankkeet jatkuvat vuonna 2020.

Ylitystarve on 34 000 000 euroa.

8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska osa kaupungintalokortteleiden korjauksista siirtyy vuodelle 2020.

Ylitystarve on 1 865 000 euroa.

8 03 Kadut ja liikenneväylät

8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit Kylkn käytettäväksi

TA-kohdan 8 03 01 02 Katujen peruskorjaukset määrärahaa jää käyttämättä sekä suunnittelu- että rakentamishankkeiden käynnistymisen viivästymisen vuoksi. Viivästyneitä hankkeita ovat mm. Lauttasaarensillan urakka, Ramsaynrannan joukkoliikennekaistan ja Telkkäkujan toteutus sekä useita pyöräilyhankkeita (mm. Raide-Jokeriin liittyvät hankkeet).

TA- kohdan 8 03 01 03 Muut investoinnit määrärahaa jää käyttämättä mm. lumilogistiikan kehittämisohjelman ja ranta-alueiden kunnostukseen liittyvästä Vallisaaren vesihuoltotöiden viivästyksistä johtuen. Lisäksi yleisistä käymälöistä jäi toteuttamatta kolme käymäläyksikköä.

Ylitystarve on yhteensä 4 040 000 euroa.

8 03 03 Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi

Liikenneviraston yhteishankkeissa määrärahaa jää käyttämättä, koska Koivusaaren eritasoliittymän suunnittelu Länsiväylällä on siirtynyt ja Kuninkaantammen eritasoliittymän suunnittelu Hämeenlinnanväylällä käynnistyi vasta loppusyksystä.

Ylitystarve on 481 000 euroa.

8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta

Keskeneräiset kalusto- ja tietotekniikkahankinnat sekä kehittämishankkeet ovat syy irtaimen omaisuuden hankintamenojen ylitystarpeisiin. Suurimmat ylitystarpeet kohdistuvat kasvatus- ja koulutustoimialan ICT-hankintoihin kuten digitalisaatio-hankkeisiin ja opetuksen verkkopalveluratkaisuihin. Merkittäviä ylitystarpeita kohdistuu myös kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan pelastuslaitoksen paloautoihin, ensihoitoautoihin ja öljyntorjuntakalustoon sekä keskushallinnon keskitetyn tietotekniikan siirtyneisiin hankkeisiin.

Ylitystarve on yhteensä 45 934 000 euroa.

8 06 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä mm. Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle tehtävän pääomasuorituksen osalta. Pääomasuoritus perustuu Metropolia ammattikorkeakoulun käytössä olleiden kiinteistöjen myyntiin ja/tai kaupungin omaan käyttöön ottamiseen. Kaupunki on sitoutunut pääomasuoritusten tekemiseen kampusyhtiölle kiinteistöjen käyvän arvon perusteella. Osoitteessa Vanha Viertotie 23 sijaitsevan kiinteistön myynti oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2019 aikana, mutta myynti viivästyi. Viivästymisestä johtuen vuodelle 2019 suunniteltu Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen pääomitus ja siihen varatun investointimäärärahan tarve siirtyi vuodelle 2020.

Ylitystarve on 27 000 000 euroa.

8 07 Muu pääomatalous

8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

Esitetyt ylitysoikeudet ovat tarpeen hankkeiden jatkamiseksi vuonna 2020. Kaupunkiympäristötoimialalla hankkeiden toteutus on myöhässä mm. leikkipuistorakennuksen toteuttamisen ja johtosiirtojen vuoksi.

Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hankkeista Stoan aukion kehittämishanke jatkuu vuonna 2020.

Ylitystarve yhteensä on 3 010 000 euroa.

8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi

Määrärahaa jää käyttämättä, koska kehittämishankkeita käynnistyi ennakoitua vähemmän. Hankkeiden toteuttamiseen varaudutaan vuonna 2020.

Ylitystarve on 1 000 000 euroa.

Tuloslaskelmaosa

7 03 09 Lähiörahasto

Investointien ylitysesityksiin sisältyy 3,0 milj. euron edestä lähiörahastohankkeita, jotka rahoitetaan Lähiörahastosta. Talousarvion tuloslaskelmaosan kohdassa 7 03 09 Lähiörahasto näkyy rahastosta rahoitettavien investointihankkeiden tulorahoitus.

Rahastosta rahoitettavat investointihankkeet tulee näyttää samansuuruisena kyseisessä tulokohdassa.

Tuloarviota tulisi kasvattaa yhteensä 3 010 000 euroa.

Rahoitusosa

Rahoitusosan ylitysesitykset ovat yhteensä 27 587 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Talousarviokohdalta Muu antolainaus jää jäljempänä mainittujen alakohtien osalta lainojen myöntämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä yhteensä 21,9 milj. euroa. Jäljempänä on eritelty talousarvion alakohdittain hankkeiden viivästymisten vuoksi vuoden 2020 talousarvioon tarvittavat ylitysoikeudet vuonna 2019 myönnettyjen lainojen nostoja sekä vireillä olevien hankkeiden mahdollista lainoittamista varten.

9 01 02 01 Lainojen myöntäminen kouluille

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle koulurakennuksen perusparannuksiin (Khs 25.3.2019, 208 §) myönnetyn 1,4 milj. euron lainasta 57 000 euroa siirtyy vuodelle 2020.

9 01 02 04 Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettävät lainat

Varaudutaan Setlementtiasunnot Oy:n lainoittamiseen 500 000 eurolla.

9 01 02 05 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten

Rahoitusjohtajan kaupunginorkesterin soittajalle 19.12.2019, 136 § myöntämän 30 000 euron soitinhankintalainan nostotarve siirtyy vuodelle 2020.

9 01 02 33 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:lle Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen rakentamista varten (Khs 21.10.2019, § 695) myönnetystä 21 miljoonan euron lainasta 14 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2020

Stadion-säätiön perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyviä laitteisto- ja irtaimistohankintoja varten (Khs 2.12.2019, 854 §) myönnetyn 8 milj. euron lainan nostotarve siirtyy vuodelle 2020

Varaudutaan muiden tytäryhteisöjen lainoittamiseen 5 000 000 eurolla.

Ylitystarve on yhteensä 27 587 000 euroa.

Close

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 161

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2020 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-
luku/kohta
 
euroa
1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat
11 108 000
1 40 01 Kaupunginkanslia
8 050 000
1 50 01 Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
 
60 000
 
 
Käyttötalousosa yhteensä
19 218 000
TA-
luku/kohta
 
euroa
8 01 Kiinteä omaisuus
 
8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
 
2 561 000
8 01 03 Esirakentaminen, täyttötyöt ja rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylkn käytettäväksi
 
8 229 000
 
 
8 02 Rakennukset
 
8 02 01 Uudis- ja lisärakennushankkeet, Kylk käytettäväksi
34 000 000
8 02 03 Kaupungintalokorttelien kehittäminen, Khn käytettäväksi
 
1 865 000
 
 
8 03 Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 01 Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylkn käytettäväksi
 
4 040 000
8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi
481 000
 
 
8 05 Irtaimen omaisuuden perushankinta
 
8 05 01 Keskushallinto
13 918 000
8 05 02 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
18 040 000
8 05 03 Kaupunkiympäristön toimiala
8 169 000
8 05 04 Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 306 000
8 05 05 Sosiaali- ja terveystoimiala
3 501 000
 
 
8 06 Arvopaperit
27 000 000
 
 
8 07 Muu pääomatalous
 
8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi
 
3 010 000
8 07 02 Kehittämishankkeet, Kanslian käytettäväksi
1 000 000
 
 
Investointiosa yhteensä
128 120 000
 
 
TA-
luku/kohta
 
euroa
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
27 587 000
 
 
Rahoitusosa yhteensä
27 587 000

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 19,218 milj. euroa ja investointiosassa 128,120 milj. euroa sekä rahoitusosassa 27,587 milj. euroa.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 3 010 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti peruuttaa kaupunginvaltuustolle vastaavasta kokonaisuudesta 10.2.2020 § 98 tekemänsä ehdotuksen.

10.02.2020 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 26.02.2020 § 60

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta asia poistettiin esityslistalta hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaisesti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Attachments

1. Esitykset

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.