Hankinta, kaidetyöt 2020 - 2021, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000948
More recent handlings
§ 27

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3-6, Staran kaidetyöt 2020 (optio2021)

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 13.8.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT3: Pystytolppa, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 180,00 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl

LT4: Vaakatuki, pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 220,00 €/kpl, arvioitu tarve 2 kpl

LT5: Taivutettu johteen pää, materiaali + pajatyö, yksikköhintaan 290,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

LT6: Hylsy, materiaali + pajatyö + kuumasinkitys, yksikköhintaan 180,00 €, arvioitu tarve 1 kpl

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 1 270,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja - hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia. Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Staran urakoimasta Itäväylän työkohteesta kauppakeskus Redin kohdalla, jossa rakennettavaksi tulee tunnelin sulkupuomi. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkaisuja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisrakenteisen sulkupuomin osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista
tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 50 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 21.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.