Hankinta, kaidetyöt 2020 - 2021, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2020-000948
More recent handlings
§ 21

Yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1-2, Staran kaidetyöt 2020 (optio 2021)

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 28.5.2020 antamat lisätyötarjoukset:

LT1: "Pinnaelementti 1000PI, 29400/767, sinkittynä ja maalattuna, suunnitelmien  mukaan olevaan kaiteeseen asennettuna, yksikköhintaan 135 euroa / metri, arvioitu tarve 40 metriä"
LT2: "Kaidepylvään peruspulttiryhmän juurivalu, yksikköhintaan 42,50 euroa/kappale, arvioitu tarve 25 kappaletta"

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 6 462,50 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen ja ylläpidon osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita katu-, vesihuolto- ja viherrakentamishankkeita. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi runsaasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Kaidetöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4.2020-31.3.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2020 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 25.2.2020 / 7 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen
johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran RA 2:n urakoimasta Takalantien työkohteesta jossa rakennettavaksi tulee tukimuurin kaide varustettuna pinnaelementeillä ja pinnan tasaisuudesta riippuen mahdollisilla kaidetolpan jälkikiinnityksen juurivaluilla. Alun perin kaideurakan hankintaa kilpailutettaessa näitä rakenneratkaisuja ei ollut tiedossa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän pinnaelementin ja juurivalun osalta.

Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukaisia. On tarkoituksenmukaista tilata työ sopimusurakoitsijalta joka suorittaa kohteessa muut sopimuksen mukaiset kaidetyöt. Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoiltaan että toimitusehdoiltaan. Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Hankintapäätöksen mukaisen urakkasumman toteutuma-aste on tällä hetkellä 8 %. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään kaidetyöurakan puitesopimuksiin KP 4700002019 ja RA 4700002023 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 02.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Mika Lindholm, ympäristöinsinööri, puhelin: 09 310 39243

mika.lindholm@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.