Vuokrausperusteet, määräala, 91-20-9909-100, Länsisatama, Jätkäsaari, Royal Park-hanke

HEL 2020-001026
More recent handlings
Case 8. / 98 §

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen määräalalle (Länsisatama, Jätkäsaari, tuleva pysäköintitontti)

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto vahvisti Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määräalan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tietoja hankkeesta

Alueelle suunnitellaan pysäköintilaitosta tulevan liikuntakeskuksen ja hotellin sekä sataman käyttöön. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on 27.11.2017, 17 § varannut alueen Royal Areena Oy:lle vuoden 2019 loppuun asti, minkä jälkeen alue on vuokrattu lyhytaikaisesti poikkeamis- ja rakennusluvan hakemista sekä maanrakennustöiden aloittamista varten 23.6.2020 saakka Royal Areena Oy:lle. Royal Areena Oy:n pysäköintilaitosta varten perustama Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaaren Satamapysäköinti on merkitty kaupparekisteriin 12.6.2019.

Suunniteltuun pysäköintilaitokseen tulisi noin 760 autopaikkaa kahdeksaan kerrokseen. Rakennuksen laajuus olisi noin 24 668 k-m².

Asemakaava ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaava nro 8043 (vahvistettu 12.12.1979). Asemakaavan mukaan alue satama-aluetta.

Asemakaavaluonnoksessa (3.6.2014) alue oli osoitettu toimitilarakentamisen korttelialueeksi (KL-1). Alueelle on kuitenkin tarkoitus toteuttaa pysäköintilaitos ja uudemmassa asemakaavaluonnoksessa alue on merkitty pysäköintitontiksi (LPA).

Asemakaavan muutoksessa alueelle on suunniteltu pysäköintilaitoksen lisäksi liikuntatiloja ja kylpylähotelli. Pysäköintilaitos toteutetaan kuitenkin ennen kaavamuutoksen hyväksymistä poikkeamisluvalla, joka on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 10.12.2019, 656 §. Vuokra-alueelle tulee näin ollen vahvistaa vuokrausperiaatteet ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen solmimista. Asemakaava muutoksen myötä kiinteistön 91-20-9909-100 määräalasta muodostuu LPA-tontti nro 20836/1.

Sijainti- ja vuokra-aluekartta sekä asemakaavaluonnoksen havainnekuva ovat liitteinä 2 ja 3. Poikkeamispäätös on liitteenä 4.

Vuokra-aika ja vuokran määrä

Vuokra-aika on noin 50 vuotta siten, että vuokra-aika päättyy vuoden 2069 lopussa.

Tulevalle pysäköintitontille esitettävien vuokrausperiaatteiden mukaan vuosivuokra määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 7,50 euroa. Hintatasossa joulukuu 2019 (ind. 19,76) tontin kerrosneliömetrihinta on noin 148 euroa. Vuosivuokra olisi tällä hetkellä noin 183 000 euroa.

Vuokrahinta perustuu ulkopuolisen arvioitsijan antamaan arviolausuntoon.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 8 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa yli 30 vuoden pituisten maanvuokrasopimusten yleiset vuokrausperiaatteet.

Lopuksi

Arviolausunto on salassa pidettävä asiakirja (JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta). Luottamushenkilöillä on mahdollisuus tutustua asiakirjaan kaupungin kirjaamossa esityslistan julkaisun jälkeen. Kokouspäivänä se on saatavissa kokouksen sihteeriltä.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 11.02.2020 § 82

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta oikeutetaan vuokraamaan liitekartan 1 mukainen, noin 6 353 m² suuruinen määräala Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) kiinteistöstä 91-20-9909-100 31.12.2069 asti seuraavin ehdoin:

1

Tulevan pysäköintilaitostontin, noin 6 353 m² suuruisen määräalan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) kiinteistöstä 91-20-9909-100 vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 7,50 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin liike- ja toimistoalueen vuokrasopimuslomakkeen ehtoja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi