Vuokrausperusteet, määräala, 91-20-9909-100, Länsisatama, Jätkäsaari, Royal Park-hanke

HEL 2020-001026
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 98 §

Arrendeprinciper för ett outbrutet område (Västra hamnen/Busholmen, framtida parkeringstomt)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrendeprinciper för det outbrutna område på fastigheten 91-20-9909-100 i 20 stadsdelen (Västra hamnen) som framgår av bilaga 1, från och med ett datum som slås fast senare fram till 31.12.2069 och i enlighet med bilaga 5.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Uppgifter om projektet

På området planeras en parkeringsanläggning för ett kommande idrottscenter och hotell samt för hamnen. Stadsfullmäktiges näringslivssektion har 27.11.2017, 17 §, reserverat området för Royal Arena Oy fram till utgången av 2019, varefter området kortfristigt utarrenderats till Royal Arena Oy till och med 23.6.2020 för ansökan om undantag och bygglov samt för inledning av markarbetena. Royal Arena Oy har för sin parkeringsanläggning bildat bolaget Kiinteistö Oy Helsingin Jätkäsaaren Satamapysäköinti, som införts i handelsregistret 12.6.2019.

I den planerade parkeringsanläggningen ska det finnas ca 760 bilplatser i åtta våningar. Bygganden ska omfatta 24 668 m² vy.

Detaljplan och tomtuppgifter

För området gäller detaljplan nr 8043 (fastställd 12.12.1979).

I utkastet till detaljplan (3.6.2014) är området ett kvartersområde för verksamhetslokaler (KL-1). Det är dock meningen att bygga en parkeringsanläggning och i det nyare utkastet till detaljplan anges det att området är en parkeringstomt (LPA).

I detaljplaneändringen planeras på området utöver parkeringsanläggningen även idrottslokaler och ett spahotell. Parkeringsanläggningen byggs dock innan detaljplaneändringen godkänns med undantag, som har godkänts av stadsmiljönämnden 10.12.2019, 656 §. Därför ska arrendeprinciper fastställas för området innan ett långvarigt arrendeavtal ingås. Som en följd av detaljplaneändringen bildas av ett outbrutet område på fastigheten 91-20-9909-100 en LPA-tomt, nr 20836/1.

En karta över läget och arrendeområdet samt en illustration tillhörande utkastet till detaljplan finns i bilagorna 2 och 3. Undantagsbeslutet utgör bilaga 4.

Arrendetid och arrendets belopp

Arrendetiden är ungefär 50 år, dvs. arrendetiden upphör vid utgången av 2069.

Årsarrendet för den kommande parkeringstomten föreslås bli bestämt så att poängtalet 100 för det officiella levnadskostnadsindexet ”oktober 1951 = 100” motsvaras av priset 7,50 euro per kvadratmeter våningsyta. I prisnivån för december 2019 (index 19,76) är priset per kvadratmeter våningsyta cirka 148 euro. Årsarrendet är således nu ca 183 000 euro.

Arrendet baserar sig på ett utomstående värderingsutlåtande.

Behörighet

Enligt 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Till slut

Värderingsutlåtandet är en sekretessbelagd handling (MyndOffL 24 § 1 mom. 17 punkten). De förtroendevalda har tillfälle att ta del av handlingen på stadens registratorskontor när föredragningslistan har publicerats. På sammanträdesdagen finns den tillgänglig hos sammanträdets sekreterare.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 186

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-20-9909-100 määräalan vuokrausperiaatteet myöhemmin päätettävästä ajankohdasta alkaen 31.12.2069 saakka liitteen 5 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Maria Nelskylä, stadssekreterare, telefon: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi