Toimivallan siirtäminen toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä

HEL 2020-001042
More recent handlings
§ 13

Määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaista palkkaa koskevien palkkapäätösten toimivallan siirtäminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

1. Henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä seuraavasti ja päätöksen liitteen (liite 1) puitteissa:

• Toimialojen toimialajohtajille, palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajille alaistensa tehtävien osalta

• Liikelaitosten toimitusjohtajille

• Pelastuslaitoksen pelastuskomentajalle

• Tarkastusviraston tarkastusjohtajalle

• Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle kansliaa koskevissa projekteissa

Henkilöstöjohtaja edellyttää, että projektitehtävien palkkapäätökset tehdään liitteessä 1 kuvattujen vaativuusluokkien ja niihin liittyvien enimmäispalkkojen puitteissa. Mikäli liitteessä 1 olevista vaativuusluokista ja palkoista poiketaan, siirtyy päätöksenteko Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

2. Lisäksi, henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa muiden kuin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

3. Henkilöstöjohtaja edellyttää, että määräaikaisten projektitehtävien palkoista päätettäessä tulee huolehtia siitä, että toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa luodaan päätöksenteon tueksi menettelytavat, joilla varmistetaan yhtenäisten linjausten toteutuminen tehtäväkohtaisia palkkoja määriteltäessä. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten HR seuraa ja arvioi palkan määrittelyä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (16.1.2019) henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta tarkastusjohtajan tehtävää lukuun ottamatta, josta päättää tarkastuslautakunta. Henkilöstöjohtaja on siirtänyt tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyyn liittyvää toimivaltaansa (3.1.2020) seuraavasti: määräaikaiset ja yksittäiset tehtävälisiä koskevat päätökset toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille sekä kaikki tehtäväkohtaisia palkkoja koskevat pysyvät päätökset kaupungin kanslian henkilöstöpolitiikan päällikölle. Kokonaispalkkaisten tehtävien palkoista päättää edelleen henkilöstöjohtaja tai kansliapäällikkö hallintosäännön mukaisesti.

Projektitehtävillä tarkoitetaan määräaikaisia tehtäviä, jotka perustuvat erilliseen ulkopuoliseen tai kaupungin omaan rahoitukseen. Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen täytyy aina perustua tehtävän vaativuuden arviointeihin. Mikäli projektitehtävissä tapahtuu olennaisia vaativuuden muutoksia, voidaan palkkoja tarkistaa tämän päätöksen mukaisesti noudattamalla liitteen 1 vaativuusluokitukseen perustuvia enimmäispalkkoja.

Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen on oltava oikeassa suhteessa toimialan, viraston tai liikelaitoksen muihin tehtäviin nähden, ja eivät ne saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Oikean tehtäväkohtaisen palkkatason varmistamiseksi päättäjän tulee olla yhteydessä oman organisaation henkilöstöpäällikköön tai vastaavaan ennen päätöksentekoa.

Toimialat, virastot ja liikelaitokset vastaavat siitä, että projektitehtäville löytyy rahoitus tulosbudjeteista.

This decision was published on 24.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Liite 1 Määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen enimmäismäärät KVTES

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.