Toimivallan siirtäminen toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyssä

HEL 2020-001042
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaista palkkaa koskevien palkkapäätösten toimivallan siirtäminen

Personaldirektör

Päätös

1. Henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä seuraavasti ja päätöksen liitteen (liite 1) puitteissa:

• Toimialojen toimialajohtajille, palvelukokonaisuuksien johtajille ja hallintojohtajille alaistensa tehtävien osalta

• Liikelaitosten toimitusjohtajille

• Pelastuslaitoksen pelastuskomentajalle

• Tarkastusviraston tarkastusjohtajalle

• Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle kansliaa koskevissa projekteissa

Henkilöstöjohtaja edellyttää, että projektitehtävien palkkapäätökset tehdään liitteessä 1 kuvattujen vaativuusluokkien ja niihin liittyvien enimmäispalkkojen puitteissa. Mikäli liitteessä 1 olevista vaativuusluokista ja palkoista poiketaan, siirtyy päätöksenteko Kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

2. Lisäksi, henkilöstöjohtaja siirtää toimivaltaansa muiden kuin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamispiiriin kuuluvien määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen päättämisestä kaupunginkanslian henkilöstöosaston henkilöstöpolitiikan päällikölle.

3. Henkilöstöjohtaja edellyttää, että määräaikaisten projektitehtävien palkoista päätettäessä tulee huolehtia siitä, että toimialoilla, virastoissa ja liikelaitoksissa luodaan päätöksenteon tueksi menettelytavat, joilla varmistetaan yhtenäisten linjausten toteutuminen tehtäväkohtaisia palkkoja määriteltäessä. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten HR seuraa ja arvioi palkan määrittelyä yhdenvertaisuuden toteutumiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 3 § mukaisesti (16.1.2019) henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta tarkastusjohtajan tehtävää lukuun ottamatta, josta päättää tarkastuslautakunta. Henkilöstöjohtaja on siirtänyt tehtäväkohtaisten palkkojen määrittelyyn liittyvää toimivaltaansa (3.1.2020) seuraavasti: määräaikaiset ja yksittäiset tehtävälisiä koskevat päätökset toimialoille, virastoille ja liikelaitoksille sekä kaikki tehtäväkohtaisia palkkoja koskevat pysyvät päätökset kaupungin kanslian henkilöstöpolitiikan päällikölle. Kokonaispalkkaisten tehtävien palkoista päättää edelleen henkilöstöjohtaja tai kansliapäällikkö hallintosäännön mukaisesti.

Projektitehtävillä tarkoitetaan määräaikaisia tehtäviä, jotka perustuvat erilliseen ulkopuoliseen tai kaupungin omaan rahoitukseen. Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen täytyy aina perustua tehtävän vaativuuden arviointeihin. Mikäli projektitehtävissä tapahtuu olennaisia vaativuuden muutoksia, voidaan palkkoja tarkistaa tämän päätöksen mukaisesti noudattamalla liitteen 1 vaativuusluokitukseen perustuvia enimmäispalkkoja.

Projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen on oltava oikeassa suhteessa toimialan, viraston tai liikelaitoksen muihin tehtäviin nähden, ja eivät ne saa aiheuttaa palkkavääristymiä. Oikean tehtäväkohtaisen palkkatason varmistamiseksi päättäjän tulee olla yhteydessä oman organisaation henkilöstöpäällikköön tai vastaavaan ennen päätöksentekoa.

Toimialat, virastot ja liikelaitokset vastaavat siitä, että projektitehtäville löytyy rahoitus tulosbudjeteista.

Detta beslut publicerades 24.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Leena Sandgren, palkitsemisen päällikkö, puhelin: 09 310 20595

leena.sandgren@hel.fi

Juha Rosvall, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 29143

juha.rosvall@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Liite 1 Määräaikaisten projektitehtävien tehtäväkohtaisten palkkojen enimmäismäärät KVTES

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.