Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

HEL 2020-001554
More recent handlings
§ 19

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2020, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, perusopetuksen palvelukokonaisuus

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti vahvistaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksen § 20/14.2.2020 perusteella vuoden 2020 käyttösuunnitelman oheisten liitteiden mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 17.12.2019 § 396 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2020 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa.

Toimialajohtaja päätti 14.2.2020 § 20 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2020–31.12.2020.

Perusopetuksen palvelukokonaisuuden määrärahojen vastuuhenkilö on perusopetusjohtaja. Perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintatulot ovat 9 500 000 € ja toimintamenot ovat 378 674 000 €. Palvelukokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 11 348 000 € , koulujen toimintamenot 359 959 800 € ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7 366 200 € (ks. liite 1). Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 362 806 377 € sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 2 846 577 € (ks. liite 2).

Koulujen kehykset tarkistetaan syksyllä 2020. Koulujen kehystarkistukseen on varaus keskitetyissä määrärahoissa.

Vuoden 2020 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti vuodelle
2020 kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) on varattu käyttösuunnitelmissa määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

This decision was published on 18.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja