Määrärahan myöntäminen Horizon 2020 -ohjelman rahoitushakemuksen valmistelukustannuksiin

HEL 2020-001866
More recent handlings
§ 4

Määrärahan myöntäminen EU:n Horizon 2020 -ohjelman rahoitushakemuksen valmistelukustannuksiin

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että EU-hankkeille varatusta keskitetystä määrärahasta talousarvion kohdalta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle yhteensä 20 000 euroa vuodelle 2020 (projektinumero 1098073001) käytettäväksi Euroopan Unionin Horizon 2020 -rahoitusohjelmasta haettavan hankkeen valmistelukustannuksiin.

Päätöksen perustelut

Euroopan unioni on avannut viimeiset digitalisaation liittyvät Horizon 2020 -tutkimushankehaut, ja hankevalmistelun tavoitteena on hakea rahoitusta joko hausta DT-GOVERNANCE-05 “New forms of delivering public goods and inclusive public services” tai DT-TRANSFORMATIONS-02 ”Transformative impact of disruptive technologies in public services”. Näiden H2020-hakujen avulla haetaan ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista hallintoon ja siihen, miten kaupunkilaiset haluaisivat ja voisivat olla tässä muutoksessa mukana. Hankkeissa haetaan avoimempaa ja suorempaa vuorovaikutusta hallinnon ja kuntalaisten välillä muun muassa yhteiskehittämisen, digitaalisen inkluusion ja saavutettavuuden kautta.

Valmisteltavan hankkeen päämääränä on edistää digitaalisten palveluiden käytettävyyttä ja lisätä kaupunkilaisten luottamusta niihin. Hankkeen avulla voidaan kehittää uudenlaista avointa ja osallistavaa hallintoa. Hankkeessa on tarkoituksena kehittää käyttäjälähtöisiä ja proaktiivisia toimintatapoja, menetelmiä ja työvälineitä, joiden avulla kaupunkilaispalveluissa huomioidaan paremmin ennakoiden haavoittuvassa asemassa olevien kaupunkilaisten tarpeet. Kaupunkilaiset voivat saada asioidessaan ja palveluita käyttäessään digitukea, joka olisi kytketty olennaiseksi osaksi itse digitaalista palvelupolkua ja palveluiden toteutusta.

Alustavassa valmisteluryhmässä ovat mukana muun muassa kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvontayksikkö, strategiaosaston tietohallinto, muutostoimisto sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalta kehittämispalvelut ja kirjasto.

Suunniteltavan hankkeen kesto olisi kolme vuotta ja arvioitu budjetti enintään neljä miljoonaa euroa. Helsingin osuus hankkeen budjetista olisi arviolta 1,7 miljoonaa euroa, mikäli Helsinki vastaa hankkeen koordinaatiosta. Mikäli hanke saisi myönteisen rahoituspäätöksen Horizon 2020 -ohjelmasta, saatava EU-tuki kattaisi sen kustannukset kokonaisuudessaan. Hankkeesta on käyty alustavia keskusteluja ulkomaisten kaupunkipartnerien kanssa ja mahdollisia partnereita voisivat olla Kööpenhamina, Barcelona ja Amsterdam. Lisäksi hankkeessa voi olla EU:n ulkopuolinenkin partneri, esimerkiksi Fukuokan kaupunki.

Hankevalmistelun kustannukset ovat 20 000 euroa ja ne tulee kirjata projektinumerolle 1098073001.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 19.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Attachments

1. Esitys määrärahasta hankehakemuksen valmisteluun

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.