Valtuustoaloite, klassisen musiikin tapahtumien järjestäminen Sibeliuksenpuistossa

HEL 2020-001926
More recent handlings
Case 33. / 264 §

Den av ledamoten Sampo Terho väckta motionen om ordnande av evenemang för klassisk musik i Sibeliusparken

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Ledamoten Sampo Terho och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden låter bygga en estrad i Sibeliusparken och börjar ordna gratiskonserter där med klassisk musik under sommaren.

Stadsstyrelsen konstaterar att tidigare erfarenheter ger vid handen att det går att ordna sommarkonserter i Sibeliusparken också utan en fast estrad.

Stadsmiljönämnden har nyligen godkänt en parkplan för Sibeliusparken och som det nu ser ut börjar parken upprustas nästa år. Parkplanen beaktar de behov som olika evenemang har. Den öppna platsen framför Sibeliusmonumentet (Musikplatsen) förstoras så att småskaliga musikevenemang o.d. blir möjliga. Platsen får evenemangsel och där kan under tiden för evenemang placeras en liten flyttbar estrad med eller utan tak.

Vid beredningen av parkplanen har det också bedömts om det är möjligt med en fast estradkonstruktion. En fast estrad skulle täcka en del av parkvyerna och begränsa den övriga användningen av parken. Den skulle dessutom i onödan bestämma formen och storleken på framträdandena där.

I Sibeliusparken ordnades 2014 en serie parkkonserter finansierad av staden i samarbete med aktörer på det fria musikfältet. Enligt slutrapporten från producenten av konsertserien lämpar sig parken för kammarmusik. Konserterna hade en publik på 200–300 personer. Parkens storlek gör att de inte går att ordna sådana parkkonserter med klassisk musik som lockar en stor mängd publik.

Kultur- och fritidsnämnden och stadsmiljösektorn har gett utlåtanden i ärendet. Svaret är förenligt med utlåtandena.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrelsen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstadgan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadsstyrelsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Close

Kaupunginhallitus 21.09.2020 § 570

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.09.2020 § 138

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että elävä ja elämyksellinen Sibeliuksenpuisto matkailijoille ja helsinkiläisille on tärkeä tavoite. Kiinteän katoksen rakentaminen puistoon haittaisi kuitenkin puiston näkyvyyttä sekä muuta käyttöä, ja rajaisi siellä tarjottavien esitysten muotoa ja kokoa. Nykyisessä puistosuunnitelmassa on otettu huomioon erilaisten tapahtumien tarpeet, ja kesäkonserttien järjestäminen on Sibelius-puistosta saatujen aiempien kokemuksien perusteella mahdollista myös ilman kiinteää katosta.

Sibeliuksenpuisto on merkittävä turistinähtävyys ja suosittu kohde, joka kerää erityisesti kesäaikaan paljon vierailijoita. Puistolla on runsaasti sekä luontoarvoja että kulttuurisia arvoja. Valtuustoaloite nostaa esiin Helsingin vahvan aseman klassisen musiikin saralla. Helsingin musiikkielämä on kansainvälisesti rikasta ja Sibelius on yksi kaikkien aikojen tunnetuimpia suomalaisia maailmanlaajuisesti.

Puisto ja monumentin ympäristö ovat kovassa käytössä, ja puistoa ollaan peruskorjaamassa lähiaikoina. Kaupunkiympäristölautakunnassa 11.2.2020 hyväksytty (diaarinumero HEL 2020-000733) Sibelius-puiston puistosuunnitelma (VIO 6058/1) on parhaillaan rakennussuunnitelmavaiheessa. Puistosuunnitelmassa on Sibelius-monumentin edustalle esitetty ”Uusi musiikkiaukio”, jossa on mahdollista järjestää myös konsertteja ja muita tapahtumia. Väliaikaisen katoksen tai lavan voi rakentaa tapahtuman tarpeiden mukaan, ja lisäksi esiintymismahdollisuudet on huomioitu varmistamalla tapahtumasähkön saatavuus.

Puistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on käyty läpi myös kiinteän lavarakennelman mahdollisuus. Kiinteä lava peittäisi osan puiston näkyvyydestä ja rajaisi puiston muuta käyttöä. Lisäksi kiinteä katos määrittelisi ennakkoon paikalla esitettävien esitysten muotoa ja kokoa.

Kiinteä katos ei myöskään ole edellytys pienimuotoisten konserttien järjestämiselle. Sibeliuksenpuistossa toteutettiin vuonna 2014 Helsingin kaupungin rahoittama puistokonserttien sarja yhteistyössä musiikin vapaan kentän toimijoiden kanssa. Konserttisarjan tuottajatahon loppuraportin mukaan puisto soveltuu kamarimusiikkiin, ja konserteissa oli 200–300 hengen yleisö.

Puiston koko sen sijaan estää järjestämästä laajaa yleisöjoukkoa palvelevia klassisen musiikin suurimuotoisempia puistokonsertteja, jollaisista myös on kansainvälisesti hyviä kokemuksia useista kaupungeista.

Mikäli ulkoilmakonsertti tarvitsee kiinteämmän lavan ja katoksen, on Helsingillä käytössään muun muassa Espan lava, jonka ympäristö sijoittuu myös historiallisesti monin tavoin tiiviisti Sibeliuksen elämän vaiheisiin. Kokemukset Savoy-teatterin ylläpitämän Espan lavan käytöstä ovat hyviä ja se on vakiinnuttanut paikkansa kesäisten konserttien paikkana. Tekniikaltaan ja sijainniltaan hyvä Espan lava olisi mahdollista ottaa rahoituksen salliessa vielä nykyistä täysimääräisemmin helsinkiläisiä ja matkailijoita palvelevaan musiikkikäyttöön.

Kuvanveistäjä Eila Hiltusen Sibelius-monumentin luona vieraillaan tyypillisesti osana matkailijoiden Helsinki-kierrosta. Sibeliuksenpuiston kävijämäärät ovat suuret, mutta yksittäisen vierailun aika on valtaosalla kävijöistä lyhyt. Pistekohtaisissa konserteissa keskeinen kysymys on esitysten ajoittaminen niin, että ne keräävät ansaitsemansa kuulijamäärän eivätkä jää vain juuri sillä hetkellä paikalle sattuvien matkailijoiden iloksi. Sibeliuksenpuiston tapahtumatoimintaa voisi mahdollisesti jatkossa täydentää kehittämällä digitaalista musiikkisisältöä esimerkiksi lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntäen, jolloin musiikki on tasa-arvoisesti jokaisen Sibelius-monumentin vierailijan saavutettavissa päivästä ja kellonajasta riippumatta.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä 20:nnen esityksen kokouksen 19:ntenä asiana.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Mari Männistö
Lisätiedot

Aleksi Malmberg, intendentti, puhelin: 310 22701

aleksi.malmberg@hel.fi
Close

This decision was published on 22.10.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.