Kokoonpanon muutos, Henkilöstökassatoimikunta, Varajäsenen valinta

HEL 2020-002893
More recent handlings
Case 11. / 106 §

Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus

- myönsi henkilöstöpäällikkö Kirsi Kalliolle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi henkilöstöpäällikkö Manna Torvisen henkilöstökassatoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

- myönsi henkilöstön varaedustajalle Jussi Ruokoselle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi järjestöneuvottelukunnan esityksestä Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Soinisen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista. Em. muutokset tulevat voimaan päätöspäivästä lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstökassan päivitetyt säännöt 14.12.2020, § 868, jotka tulevat voimaan henkilöstökassatoimikunnan myöhemmin päättämänä ajankohtana henkilöstökassajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä. Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt sääntömuutokset kokouksessaan 21.10.2020. Henkilöstökassan sääntöjen mukaisesti kullekin henkilöstökassatoimikunnan jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Kevätkaudella toteutettavaksi suunniteltujen toiminnallisten muutosten vuoksi on perusteltua, että kaikilla toimikunnan jäsenillä on varahenkilö käytettävissä.

Kaupunginhallitus valitsi, 17.6.2019 § 456, henkilöstöpäällikkö Kirsi Kallion varajäseneksi ja henkilöstöjärjestöjen varaedustajaksi Jussi Ruokosen henkilöstökassatoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Kirsi Kallio on 28.2.2020 pyytänyt eroa henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta uusiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi. Kaupungin järjestöneuvottelukunnalta saadun ilmoituksen mukaisesti neuvottelukunta ehdottaa, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2021 päättyvälle toimikaudelle Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetyn Jussi Ruokosen tilalle varajäseneksi nimetään Kaisa Soininen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöpäällikön tehtävää koskevien henkilövaihdosten vuoksi esitetään toimialan uuden henkilöstöpäällikön, Manna Torvisen, nimeämistä toimikuntaan, sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajarin varajäseneksi, toimikunnasta eroa pyytäneen Kirsi Kallion tilalle.

Kuntalain (410/2015) 79§:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Close

This decision was published on 18.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Attachments

1. Eronpyyntö_Kallio
2. Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.