Kokoonpanon muutos, Henkilöstökassatoimikunta, Varajäsenen valinta

HEL 2020-002893
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 106 §

Muutokset henkilöstökassatoimikunnan kokoonpanossa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus

- myönsi henkilöstöpäällikkö Kirsi Kalliolle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi henkilöstöpäällikkö Manna Torvisen henkilöstökassatoimikunnan varajäseneksi vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.

- myönsi henkilöstön varaedustajalle Jussi Ruokoselle eron henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

- valitsi järjestöneuvottelukunnan esityksestä Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Soinisen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista. Em. muutokset tulevat voimaan päätöspäivästä lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Henkilöstökassaa kehittää ja valvoo kaupunginhallituksen toimikaudekseen valitsema henkilöstökassatoimikunta. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa päättämään jäsenille myönnettävistä lainoista ja niiden ehdoista sekä käsittelemään henkilöstökassatoimintaan liittyviä muita asioita. Henkilöstökassatoimikuntaan kuuluu viisi kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä, joista kaksi valitaan kaupungin järjestöneuvottelukunnan ehdottamista henkilöistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstökassan päivitetyt säännöt 14.12.2020, § 868, jotka tulevat voimaan henkilöstökassatoimikunnan myöhemmin päättämänä ajankohtana henkilöstökassajärjestelmän versiopäivityksen yhteydessä. Henkilöstökassatoimikunta on hyväksynyt sääntömuutokset kokouksessaan 21.10.2020. Henkilöstökassan sääntöjen mukaisesti kullekin henkilöstökassatoimikunnan jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Kevätkaudella toteutettavaksi suunniteltujen toiminnallisten muutosten vuoksi on perusteltua, että kaikilla toimikunnan jäsenillä on varahenkilö käytettävissä.

Kaupunginhallitus valitsi, 17.6.2019 § 456, henkilöstöpäällikkö Kirsi Kallion varajäseneksi ja henkilöstöjärjestöjen varaedustajaksi Jussi Ruokosen henkilöstökassatoimikuntaan vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. Kirsi Kallio on 28.2.2020 pyytänyt eroa henkilöstökassatoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta uusiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi. Kaupungin järjestöneuvottelukunnalta saadun ilmoituksen mukaisesti neuvottelukunta ehdottaa, että sen esityksestä toimikuntaan vuonna 2021 päättyvälle toimikaudelle Carita Bardakcin henkilökohtaiseksi varajäseneksi nimetyn Jussi Ruokosen tilalle varajäseneksi nimetään Kaisa Soininen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstöpäällikön tehtävää koskevien henkilövaihdosten vuoksi esitetään toimialan uuden henkilöstöpäällikön, Manna Torvisen, nimeämistä toimikuntaan, sosiaali- ja terveystoimialan talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajarin varajäseneksi, toimikunnasta eroa pyytäneen Kirsi Kallion tilalle.

Kuntalain (410/2015) 79§:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 09 31036125

pipsa.kotamaki@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eronpyyntö_Kallio
2. Järjestöneuvottelukunnan ilmoitus_Ruokonen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.