Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kvsto:n pj:n toimivalta ja sähköiset kokoukset

HEL 2020-003213
More recent handlings
Case 2. / 181 §

V 25.3.2020, Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n ja 71 §:n mukainen toimivalta on tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta kaupunginhallitukselle.

Laissa tarkoitetut toimenpiteet, kuten asuntojen sulkeminen, yleisten kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on luontevaa, että päätöksentekijänä on keskeisin kaupungin operatiivinen toimielin.

Kaupunginhallitus pystyy lisäksi tehokkaammin tarkastelemaan tarvittavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kaupungin toimintaan, johon tehtävillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia, ja yhteensovittamaan kaupungin toimintoja kokonaisuutena. Kaupunginhallituksella on myös jaostoa paremmat edellytykset arvioida, miten toimenpiteet vaikuttaisivat kaupungin tavoitteiden tai talousarvion toteutumiseen.

Muutoksella kaupunki varautuu torjumaan entistä tehokkaammin tartuntatautien aiheuttamaa vaaraa.

Lisäksi on perusteltua lisätä hallintosääntöön kohta, jonka perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan ylittää hallintosäännössä asetetut määräajat, joiden mukaan aloitteisiin, välikysymyksiin ja toivomusponsiin on vastattava.

Tilanteissa, joissa kaupunginhallituksen päätöksenteko ja sitä edeltävä päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisempiin asioihin, on tarkoituksenmukaista, ettei resursseja välttämättä käytetä näiden asioiden valmisteluun. Luonteva taho päättämään asiasta valtuuston puolesta olisi puheenjohtaja ja hänen sijassaan varapuheenjohtaja.

Nykytila tartuntatautien torjunnassa

Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä tartuntatautilain mukainen toimivalta määrättiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Jaoston tehtävänä on ennen kaikkea toimia muutoksenhakuviranomaisena sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksille, jotka kohdistuvat yksilöön, tai muuten yksilöasioita käsittelevänä viranomaisena. Tähän toimivaltaan sopii heikommin voimassa olevassa tartuntatautilaissa toimielimelle osoitettu toimivalta.

Jaoston määrääminen tartuntatautilain mukaisen toimivallan käyttäjäksi perustui ennen 1.3.2017 voimassa olleeseen tartuntatautilakiin (583/1986), jossa säädettiin, että myös yksilöön kohdistuvia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä tehtiin toimielimessä. Nykyisen lain mukaan yksilöpäätökset tekee lääkäri. Aikaisemmassa laissa kunnan toimielimellä oli yksinomainen toimivalta päättää muun muassa henkilön karanteenista (15a §). Jos yksittäinen lääkäri kiireellisessä tilanteessa päätti karanteenista, asia piti heti alistaa kunnan toimielimelle.

Hallintosäännön muutos tartuntatautien torjunnassa

Voimassa olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tartuntatautilaissa tarkoitettuna kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Tässä kohdassa tarkoitettu toimivalta siirrettäisiin kaupunginhallituksen toimivaltaan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b kohdaksi.

Hallintosäännön muutos kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivallan osalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa. Luvun 12 §:n 2 momentin mukaan ryhmäaloite on esitettävä valtuuston käsiteltäväksi siten kuin tämän luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Luvun 13 §:n perusteella taas kaupunginhallituksen on annettava vastaus välikysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka yhden kuukauden kuluttua välikysymyksen jättämisestä ensiksi pidetään. Jos valtuusto on päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, on uusi vastaus annettava samassa ajassa palautuspäätöksestä lukien, kuin edellä välikysymykseen vastaamisesta määrätään. Luvun 14 §:n 4 momentin mukaan hyväksytystä toivomusponnesta puolestaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen hyväksymisestä.

30 lukuun lisättäisiin uusi 20 §, jonka mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan tässä luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. Erityinen syy vertautuisi samanlaiseen syyhyn kuin 29 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa puheenjohtajan oikeudessa peruuttaa kokous tai muuttaa sen alkamisaikaa.

Lainsäädäntö

Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Jos muu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.

Close

This decision was published on 25.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi