Sääntöohjaus, hallintosäännön muuttaminen, tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kvsto:n pj:n toimivalta ja sähköiset kokoukset

HEL 2020-003213
More recent handlings
Case 4. / 94 §

Hallintosäännön muuttaminen, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta ja sähköiset kokoukset

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto otti asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto otti asian sähköistä kokousta koskevan lisäyksen osalta käsiteltäväkseen kiireellisenä kaupunginhallituksen 23.3.2020 esittämän mukaisesti. Hallintosäännön muuttamista koskevat esitykset käsiteltiin yhtenä asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin

Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n ja 71 §:n mukainen toimivalta on tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolta kaupunginhallitukselle.

Laissa tarkoitetut toimenpiteet, kuten asuntojen sulkeminen, yleisten kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen, ovat erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on luontevaa, että päätöksentekijänä on keskeisin kaupungin operatiivinen toimielin.

Kaupunginhallitus pystyy lisäksi tehokkaammin tarkastelemaan tarvittavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kaupungin toimintaan, johon tehtävillä toimenpiteillä voi olla merkittäviä vaikutuksia, ja yhteensovittamaan kaupungin toimintoja kokonaisuutena. Kaupunginhallituksella on myös jaostoa paremmat edellytykset arvioida, miten toimenpiteet vaikuttaisivat kaupungin tavoitteiden tai talousarvion toteutumiseen.

Muutoksella kaupunki varautuu torjumaan entistä tehokkaammin tartuntatautien aiheuttamaa vaaraa.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivalta

Lisäksi on perusteltua lisätä hallintosääntöön kohta, jonka perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan ylittää hallintosäännössä asetetut määräajat, joiden mukaan aloitteisiin, välikysymyksiin ja toivomusponsiin on vastattava.

Tilanteissa, joissa kaupunginhallituksen päätöksenteko ja sitä edeltävä päätösvalmistelu on kohdistettava kiireellisempiin asioihin, on tarkoituksenmukaista, ettei resursseja välttämättä käytetä näiden asioiden valmisteluun. Luonteva taho päättämään asiasta valtuuston puolesta olisi puheenjohtaja ja hänen sijassaan varapuheenjohtaja.

Sähköiset kokoukset

Sähköisten kokousten mahdollistaminen toimielintyöskentelyssä on tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa tulee välttää kokoontumista laajemmalla joukolla. Tällöin etäyhteyden kautta osa jäsenistä tai pienemmissä toimielimissä kaikki jäsenet ja esittelijä voivat osallistua kokoukseen, ja päätöksenteko on mahdollista ilman kokoontumista.

Osallistuminen etäyhteyden välityksellä ei ole tarkoitettu automaattiseksi tai normaaliksi toimintatavaksi, vaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valtuuston osalta ja kaupunginhallitus muiden toimielinten osalta päättäisi sähköisten kokousten mahdollisuudesta. Tällöin voitaisiin joustavasti erilaiset tilanteet huomioon ottaen päättää, millaisissa olosuhteissa osallistuminen etäyhteyden kautta sallittaisiin.

Kokoussalaisuuden säilyttämiseksi on oleellista, että kokoukseen osallistutaan vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. Etäyhteyden kautta osallistuminen asettaa osallistujalle korostetun velvollisuuden huolehtia, ettei tilassa, josta hän osallistuu, ole muita, tai ettei etäosallistumisen vuoksi suljettujen kokousten tietoja leviä ulkopuolisille.

Nykytila tartuntatautien torjunnassa

Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä tartuntatautilain mukainen toimivalta määrättiin sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle. Jaoston tehtävänä on ennen kaikkea toimia muutoksenhakuviranomaisena sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksille, jotka kohdistuvat yksilöön, tai muuten yksilöasioita käsittelevänä viranomaisena. Tähän toimivaltaan sopii heikommin voimassa olevassa tartuntatautilaissa toimielimelle osoitettu toimivalta.

Jaoston määrääminen tartuntatautilain mukaisen toimivallan käyttäjäksi perustui ennen 1.3.2017 voimassa olleeseen tartuntatautilakiin (583/1986), jossa säädettiin, että myös yksilöön kohdistuvia tartuntatautilain mukaisia päätöksiä tehtiin toimielimessä. Nykyisen lain mukaan yksilöpäätökset tekee lääkäri. Aikaisemmassa laissa kunnan toimielimellä oli yksinomainen toimivalta päättää muun muassa henkilön karanteenista (15a §). Jos yksittäinen lääkäri kiireellisessä tilanteessa päätti karanteenista, asia piti heti alistaa kunnan toimielimelle.

Hallintosäännön muutos tartuntatautien torjunnassa

Voimassa olevan Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tartuntatautilaissa tarkoitettuna kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto. Tässä kohdassa tarkoitettu toimivalta siirrettäisiin kaupunginhallituksen toimivaltaan hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 8b kohdaksi.

Hallintosäännön muutos kaupunginvaltuuston puheenjohtajan toimivallan osalta

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua, valtuuston käsiteltäväksi kahdeksan kuukauden kuluessa. Aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa. Luvun 12 §:n 2 momentin mukaan ryhmäaloite on esitettävä valtuuston käsiteltäväksi siten kuin tämän luvun 11 §:ssä määrätään sellaisen aloitteen käsittelemisestä, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Luvun 13 §:n perusteella taas kaupunginhallituksen on annettava vastaus välikysymykseen viimeistään siinä valtuuston kokouksessa, joka yhden kuukauden kuluttua välikysymyksen jättämisestä ensiksi pidetään. Jos valtuusto on päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, on uusi vastaus annettava samassa ajassa palautuspäätöksestä lukien, kuin edellä välikysymykseen vastaamisesta määrätään. Luvun 14 §:n 4 momentin mukaan hyväksytystä toivomusponnesta puolestaan kaupunginhallituksen on toimitettava toivomusponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua sen hyväksymisestä.

30 lukuun lisättäisiin uusi 20 §, jonka mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan tässä luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen. Erityinen syy vertautuisi samanlaiseen syyhyn kuin 29 luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetussa puheenjohtajan oikeudessa peruuttaa kokous tai muuttaa sen alkamisaikaa.

Hallintosäännön muutos sähköisten kokousten osalta

Sähköisiin kokouksiin osallistumisen mahdollistaminen lisättäisiin 29 luvun 22a §:ksi. Luku käsittelee toimielinten toimintaa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voisi päättää, että kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Vastaavalla tavalla kaupunginhallitus voisi päättää asiasta muiden toimielinten osalta.

Vastuu sähköisten kokousten teknisestä järjestämisestä tulisi sille taholle, joka muutoinkin huolehtii toimielimen hallintotehtävistä, eli vastaa muun muassa kokousten teknisistä järjestelyistä.

Hallintosäännön tähän kohtaan tulisi myös määräys, jossa velvoitettaisiin osallistuja huolehtimaan siitä, että hän osallistuu kokoukseen vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Lainsäädäntö tartuntatautien torjunnasta vastaavan toimielimen osalta

Tartuntatautilain 58 §:ssä säädetään, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Jos muu tartuntatauti aiheuttaa laajaa tartunnan vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Lain 71 §:ssä säädetään, että jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi tehdä virkasuhteisen kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta välttämättömät tämän toimivaltaan kuuluvat päätökset.

Lainsäädäntö sähköisten kokousten osalta

Kuntalain (410/2015) 90 §:n 1 momentin 2 kohdan h alakohdan mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.

Lain 98 §:n mukaan toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa tai sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous). Sähköisessä kokouksessa kunnan tulee huolehtia tietoturvallisuudesta ja siitä, etteivät salassa pidettävät tiedot ole ulkopuolisen saatavissa.

Lain 99 §:n mukaan sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

Asian käsitteleminen kiireellisenä sähköisten kokousten osalta

Kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Asiaa ei ole mainittu valtuuston kokouksen 25.3. esityslistalla, joka on toimitettu sähköisesti kokouskutsun mukana 19.3.2020. Ottaen huomioon vallitsevan epidemiatilanteen, jossa yli 10 hengen yleiset kokoontumiset on kielletty, on perusteltua, että sähköisten kokousten pitäminen kaupungin toimielimissä onnistuu mahdollisimman nopeasti. Asia on näin ollen kiireellinen.

Close

Kaupunginhallitus 23.03.2020 § 200

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto ottaa asian käsiteltäväkseen kiireellisenä kuntalain 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 181

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Helsingin kaupungin hallintosäännön liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi