Vuokraus, maa-alue, jäätelökioskipaikka, sup-laudat, aurinkotuolit, padel-kenttä, Aurinkolahden, Lauttasaaren ja Munkkiniemen uimaranta

HEL 2020-003220
More recent handlings
§ 24

Liikuntajohtajan päätöksen muuttaminen koskien maa-alueen vuokraamista Aurinkolahden uimarannalta sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosassa (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen erikseen sovittavalta paikalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten Twin Brothers Oy:lle 3.6.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 1 530 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Liikuntajohtaja päätti 27.4.2020, 19 §, vuokrahakemusten perusteella vuokrata maa-alueen Aurinkolahden uimarannalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi Looks Finland Oy:lle.

Looks Finland Oy on 28.5.2020 lähettämässään sähköpostissa perunut hakemuksen koskien maa-alueen vuokraamista Aurinkolahdessa vuosina 2020 - 2025.

Toiseksi suurimman vuokrahakemuksen jättänyt Twin Brothers Oy on 25.5. päivätyssä sähköpostissa ilmoittanut halukkuutensa vuokrata maa-alueen Aurinkolahden uimarannalta kontin sijoittamiseksi sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamisten varten aiemmin tarjoaminsa ehdoin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vahvistanut 20.6.2017, 5 §, liikuntajohtajalle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-aikatoimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi.

This decision was published on 09.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja