Vuokraus, maa-alue, jäätelökioskipaikka, sup-laudat, aurinkotuolit, padel-kenttä, Aurinkolahden, Lauttasaaren ja Munkkiniemen uimaranta

HEL 2020-003220
More recent handlings
§ 19

Maa-alueiden vuokraaminen Aurinkolahden uimarannalta padel-kenttää, Aurinkolahden uimarannalta sup- lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista, Lauttasaaren uimarannalta sup-lautojen vuokraamista ja Munkkiniemen uimarannalta jäätelökioskia varten

Liikuntajohtaja

Päätös

Aurinkolahden uimarannan padel-kenttä

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosasta (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 920 m²:n suuruisen, liitekarttaan merkityn maa-alueen padel-kenttää varten The Park Boys Oy:lle 1.5.2020-30.4.2026 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 10 250,00 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Aurinkolahden uimarannan sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraaminen

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 54. kaupunginosassa (Vuosaari, kiinteistötunnus 91-54-9904-8) Aurinkolahden uimarannalta n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen erikseen sovittavalta paikalta kontin sijoittamista sup-lautojen ja aurinkotuolien vuokraamista varten Looks Finland Oy:lle 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 1 600 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Munkkiniemen uimarannan jäätelökioski

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 30. kaupunginosassa (Munkkiniemi, kiinteistötunnus 91-30-9904-100) sijaitsevan n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen jäätelökioskin pitämistä varten Niksar Oy:lle ajaksi 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 5 000 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Lauttasaaren Kasinonranta, sup-lautojen vuokraaminen

Liikuntajohtaja päätti vuokrata 31. kaupunginosassa (Lauttasaari, kiinteistötunnus 91-414-1-618) sijaitsevan n. 15 m²:n suuruisen maa-alueen kontin sijoittamista sup-lautojen vuokraamista varten Erimover Oy:lle 1.5.2020 - 30.4.2025 väliseksi ajaksi.

Vuosivuokrana peritään 900 euroa + alv 24 %. Muut vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ehtojen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Hakumenettely

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on 17.3.2020 ilmoittanut otsikossa mainittujen maa-alueiden vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internetsivuilla. Kohteet vuokrataan avoimena hakuna. Hakemusten määräaika oli 6.4.2020 klo 12.00. Kohteet vuokrataan korkeimman vuokrahinnan tarjonneelle yritykselle.

Aurinkolahden uimarannan padel-kenttä

Kohteeseen tuli kolme hakemusta. Kaikki hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Looks Finland Oy, 6 000 euroa / vuosi
OpaFit Oy, 3 100 euroa / vuosi
The Park Boys Oy, 10 250 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki The Park Boys Oy.

Aurinkolahden uimaranta, sup-laudat ja aurinkotuolit

Kohteeseen tuli kolme hakemusta. Kaikki hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Idän Sun Cafe Oy, 501 euroa / vuosi
Looks Finland Oy, 1 600 euroa / vuosi
Twin Brithers, 1 530 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki Looks Finland Oy.

Munkkiniemen uimarannan jäätelökioski

Kohteeseen tuli kaksi hakemusta. Molemmat hakemukset saapuivat määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättäneet:
Niksar Oy, 5 000 euroa / vuosi
Trade Cycle Finland Oy, 905 euroa / vuosi

Korkeimman hakemuksen teki Niksar Oy.

Lauttasaaren Kasinonranta, sup-lautojen vuokraaminen

Kohteeseen tuli yksi hakemus, joka saapui määräaikaan mennessä.

Hakemuksen jättänyt:
Erimover Oy, 900 euroa / vuosi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vahvistanut 20.6.2017, 5 §, liikuntajohtajalle oikeuden vuokrata tai luovuttaa muuhun käyttöön kulttuurin ja vapaa-aikatoimialan hallinnassa olevia maa-alueita ja tiloja enintään kuudeksi vuodeksi.

This decision was published on 28.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Petri Angelvuo, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87906

petri.angelvuo@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja