Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys 14.2.2020

HEL 2020-004525
More recent handlings
§ 86
This decisionmaker is no longer active

Vahingonkorvausvaatimus työntekijän kadonneista kengistä

Hallintopäällikkö

Päätös

Hallintopäällikkö päätti hylätä ********** (jäljessä hakija) vahingonkorvausvaatimuksen työpaikalla kadonneista kengistä.

Päätöksen perustelut

Hakija on esittänyt 3.4.2020 saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessa 70 euron suuruisen korvausvaatimuksen työpaikalla varhaiskasvatuksen toimipisteessä (päiväkoti) kadonneista kengistä ergonomisine pohjallisineen. Hakijan mukaan uudet ja laadukkaat kengät viestiin toimipisteen eteisestä ja kyselyistä huolimatta ne eivät koskaan palautuneet. Mahdollisuus olisi säilyttää kenkiä pukukaapissa toisella puolella taloa, mikä kuitenkaan ei ole arjen kannalta toimivaa. Lisäksi pukukaapissa ja/tai pukuhuoneessa ei ole lukkoja, joten kengät olisi voitu viedä myös sieltä. Kengät oli hankittu noin vuosi sitten 70 euron hintaan ja ne ovat olleet satunnaisella käytöllä.

Varhaiskasvatuksen toimipisteestä saadun selvityksen kengät olivat päiväkodin eteisessä ja alun perin oli ajatus, että joku oli ne vahingossa ottanut päiväkodissa käydessään. Työntekijä kysyi kenkien perään ja odotteli palautusta, jos joku olisi ne vahingossa ottanut. Kengät eivät kuitenkaan koskaan palautuneet. Henkilökunnan kaappien tilanne on huono ja asiassa on pyydetty selvitystä uusien, toimivien ja lukollisten kaappien saamiseksi. Tammikuussa 2020 aloittaneella työntekijällä ei ole käytössään lukittua kaappia. Lisäksi pukuhuone sijaitsee arkitilanteiden kannalta vaikeassa paikassa, eli lasten kanssa sisään tullessa työntekijä ei saa vietyä kenkiään pukuhuoneeseen ilman järjestelyjä. Henkilökunta on tietoinen omaan omaisuuteensa kohdistuvasta vastuusta päiväkodin tiloissa, mutta tässä tapauksessa kyse on myös lukottoman säilytyspaikan puuttumisesta.

Korvausvelvollisuuden syntyminen vaatii vastuuperusteen, muutoin vahinko jää vahingonkärsijän kannettavaksi. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan työnantajan vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös kuntaan. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Saadun selvityksen perusteella asiassa ei ole ilmennyt, että vahinko olisi aiheutunut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijän tai viranhaltijan virheestä tai laiminlyönnistä työssä. Vahingon ei voida myöskään katsoa aiheutuneen siitä, että työnantaja olisi tahallaan tai huolimattomuudesta rikkonut tai laiminlyönyt työsuhteesta tai työsopimuslaista johtuvia velvollisuuksiaan (TSL 12 luku 1 §:n 1 momentti). Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ei ole asiassa vahingonkorvauslain eikä työsopimuslain nojalla korvausvelvollinen. Lähtökohtaisesti työntekijä vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestaan työpaikalla. Vaikka hakijalla ei vahingon sattuessa ollut käytössään lukittua kaappia, hakijalla olisi ollut mahdollisuus säilyttää työssä käyttämiään kenkiä henkilöstön pukuhuoneessa. Vaikka pukuhuoneen sijainnin ilmoitetaan olevan arkitilanteissa hankala, voidaan kohtuudella katsoa, että työjärjestelyin kengät olisivat olleet sinne toimitettavissa ja näin vahinko lähtökohtaisesti vältettävissä. Saadun selvityksen perusteella toimipisteen esimies oli jo ennen vahinkotapahtumaa ryhtynyt toimenpiteisiin lukollisten säilytystilojen saamiseksi jokaisen työntekijän käyttöön.

This decision was published on 14.08.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, lakimies, puhelin: 09 31015036

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Marko Enberg
hallintopäällikkö