Hanke, määräraha Helsinki-Apu -toimintamallin toimeenpanoon ja johtajan nimeäminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-004768
More recent handlings
§ 33

Helsinki-apu - toimintamallin jatkaminen 1.6.2020 lähtien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti Helsinki-apu –toiminnan jatkamisesta 1.6.2020 lähtien toimintaan aikaisemmin osoitetun 200 000 euron määrärahan puitteissa. Helsinki-apu –toimintaa johtaa toistaiseksi projektipäällikkö Tomi Lempiäinen, joka siirtyy liikuntapalveluista nuorisopalveluihin aluepäällikkö Tiina Hörkön alaisuuteen 1.6.2020 lukien. Tomi Lempiäisen sijaisena toimii kirjastonhoitaja Annika Ilmola.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö päätti 23.3.2020 § 70 käynnistää ikääntyneiden Helsinki-avun yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän ja helsinkiläisten kansalaisjärjestöjen kanssa, ja että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa toimintamallista kaupunkitasolla. Lisäksi kansliapäällikkö päätti, että Helsinki-apuun voidaan käyttää enintään 200 000 euroa.

Toimialajohtaja jatkaa (hallintosääntö 14 luku 1 §) kansliapäällikön em. päätöksen toimeenpanoa.

Ikääntyneitä helsinkiläisiä koskevat liikkumisrajoitukset jatkuvat ainakin kesän yli. Tämä tarkoittaa, että ikääntyneiden Helsinki-apua jatketaan, kunnes rajoituksista luovutaan. Palvelussa on ollut laaja joukko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan työntekijöitä erilaisilla työpanoksilla.

Toimintamallia tehostetaan jatkossa niin, että 18 alueellisesta koordinaatiopisteestä siirrytään viiteen koordinaatiopisteeseen ja tehtäviin pyritään löytämään kesäkuun alusta täysipäiväiset työntekijät. Helsinki-apu työllistää myös nuoria ja heitä palkataan tuntitöihin tekemään ruokakuljetuksia.

Helsinki-avussa tarvitaan kesän aikana 10 täyspäiväistä koordinaattoria suunnittelemaan, koordinoimaan ja ohjeistamaan koordinaatiopisteiden henkilöstöä, logistiikkaa, vapaaehtoisia ja varmistamaan vanhusten avunsaantia. Lisäksi tarvitaan 20 puhelunpalvelun täyspäiväistä työntekijää soittamaan ikäihmisille ja vastaamaan puheluihin. Työtä voi tehdä mistä tahansa eli kotoa tai työpaikalta. Jokaisessa Kuvan palvelussa kartoitetaan mahdollisuus irrottaa 1-2 täysaikaista työntekijää Helsinki-apuun.

Helsinki-apua koskevat aiemmat päätökset ovat:

Toimialajohtajan päätös Helsinki-apu toimintamallin täytäntöönpanosta ajalle
19.3.-31.5.2020, 15.4.2020 § 22

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan 31.3.2020 § 54 päätös

Toimialajohtajan hankintaoikeuspäätös 30.3.2020 § 19
Päätös oikeuttaa nimetyt henkilöt toteuttamaan Helsinki-apu -hankkeen toimintaan liittyviä hankintoja 30.3.2020 lähtien

This decision was published on 29.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 87042

pia.uljas@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja