Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, pika-avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-004774
More recent handlings
§ 10

Pika-avustusten 2020 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö myöntää pika-avustuksia tapahtuma-avustuksista pandemian aikana keväällä 2020 liitteen mukaisesti 16 hakijalle yhteensä 38 300 euroa menokohdalta 473000 2921300306 2900101003.

Avustushakemusten keskinäisessä vertailussa avustusta päätettiin myöntää tapahtumille ja hankkeille, joissa korostui kaikille helsinkiläisille avoin, maksuton ja matalan kynnyksen liikuntatoiminta. Hakemusten vertailussa kiinnitettiin huomiota myös tapahtuman/hankkeen suunnitelman tarkkuuteen sekä siihen, miten tavoiteltu kohderyhmä/kohderyhmät tavoitetaan.

Pika-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun tapahtumasta on sen jälkeen lähetetty vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi. Selvitys tulee lähettää kahden kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä. Tapahtuman kustannuksiin liittyvät tositteet toimitetaan erikseen pyydettäessä.

Avustusta saavan on noudatettava Helsingin kaupungin voimassa olevaa avustusten yleisohjetta:

sekä liikuntajaoston hyväksymää avustusohjetta vuodelle 2020:

Harkinnanvaraista pika-avustusta ei myönnetä seuraaville 18 hakijoille

Ann & Ann Oy – Ilo liikkua –mobiilivalmennus: Etusijalla avustuksen myöntämisessä maksuttomat tapahtumat/hankkeet, joissa tapahtumasuunnitelma ja suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi tarkempi/yksityiskohtaisempi.

CTC Sports Oy – Oheisvalmennusta seuroille online-ympäristössä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Compact Society ry - Lajiharjoituksia netin välityksellä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Dynamo ry - Jäsenten kanssakäymisen aktivointia digitaalisten viestimien kautta: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

M.H. ( ********** ) – Liikunta-alan etäpalveluiden tuottaminen ja striimaus helsinkiläisille: Avustusta voidaan myöntää vain rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Helsingin Joogayhdistys ry – On-line tuntien ja -ohjelmien toteutus peruuntuneiden joogaharjoitusten tilalle: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Helsingin Shukokai Karate ry – Seuran oman digitaalisen kanavan perustaminen: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Helsinki Wolverines ry - Amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliigan testien julkaisu harjoittelun tueksi: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Intolead Oy – Urheiluseuroille suunnattu omatoimiseen harjoitteluun ohjaava tuki: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Käpylän Voimistelijat ry – Aikuisten harrasteryhmien etätunnit netissä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Linnanmäen sirkuskoulun kannatusyhdistys ry – Linnanmäen sirkuskoulun etäopetus: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Pallo-Pojat Juniorit ry – Jalkapallon etäharjoitukset seuran joukkueille netin välityksellä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Pallokerho-35 ry – Jalkapallon etäharjoitukset seuran joukkueille netin välityksellä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

REDS Helsinki ry - Nuoria aktivoivan pelillisen mobiilisovelluksen kehittäminen, jota myydään muille urheiluseuroille: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Seitokai - Karate Do Shotkan ry – Karateharjoitukset netissä seuran jäsenille sekä muille karatesta kiinnostuneille: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Suomen Tanssikuntoutus ry – Erityisryhmille suunnatut maksulliset etätanssitunnit: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Tapanilan Erä ry – Harjoitusvideoita seuran jäsenille: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

VvH Manual Physiotherapy Oy – Maksullista fysioterapiapalvelua netin välityksellä: Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustus on kertaluontoinen Helsingissä järjestettävälle liikuntatapahtumalle myönnettävä avustus (liikuntajaosto 10.10.2019 (§ 15). Tapatuma-avustuksiin sisältyviä pika-avustuksia voidaan myöntää kevään 2020 aikana helsinkiläisille rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joiden järjestämä tapahtuma/hanke aktivoi helsinkiläisiä liikkumaan koronapandemiaan liittyvät rajoitukset huomioiden. Liikuntapalvelu kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia liikunnan pika-avustuksia erityisesti tapahtumille, joissa hyödynnetään nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja aktivoida matalalla kynnyksellä helsinkiläisiä liikkumaan erityistoimien aikaan sopivilla tavoilla.

Avustus on harkinnanvarainen. Avustushakemusten keskinäisessä vertailussa painotettiin kaikille avoimia tapahtumia, joissa matalalla kynnyksellä saadaan helsinkiläisiä laajasti liikkeelle huomioiden koronaan liittyvät viranomaissuositukset. Lisäksi painotettiin tapahtumasuunnitelman realistisuutta, tapahtuman laajuutta, yhteisöllisyyden edistämistä sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa uusia kohderyhmiä arkiaktiivisuuden, omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin.

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Pika-avustuksen hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtumajärjestämiseen liittyvät kulut. Pika-avustusta ei voi kohdistaa kuluihin, joihin hakija on jo saanut avustusta.

Hakemuksia saapui 17.4.2020 mennessä yhteensä 34.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti. (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1) Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöksen mukaan liikuntapalvelupäällikkö tekee päätökset tapahtuma-avustusten jakamisesta (liikuntajaosto 10.10.2019, § 15).

This decision was published on 05.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 09 310 87736

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö