Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, pika-avustukset vuodelle 2020

HEL 2020-004774
More recent handlings
§ 8

Pika-avustusten 2020 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö myöntää pika-avustuksia tapahtuma-avustuksista pandemian aikana keväällä 2020 liitteen mukaisesti 31 hakijalle yhteensä 54 000 euroa menokohdalta 473000 2921300306 2900101003.

Pika-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun tapahtumasta on sen jälkeen lähetetty vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi.

Selvitys tulee lähettää kahden kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä. Tapahtuman kustannuksiin liittyvät tositteet toimitetaan erikseen pyydettäessä.

Avustusta saavan on noudatettava Helsingin kaupungin voimassa olevaa avustusten yleisohjetta:

sekä liikuntajaoston hyväksymää avustusohjetta vuodelle 2020:

Ohjeet löytyvät nettisivuilta www.hel.fi/liikunnanavustukset.

Harkinnanvaraista pika-avustusta ei myönnetä seuraaville 25 hakijalle:

Drumsö Idrottskamrater Dicken rf – Käsipalloseuran junioreiden etävalmennus ja aktivointi. Hakemuksessa kuvattu toiminta kohdennettu käsipalloseuran junioreille. Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa toimintaa, jossa kohderyhmä laajempi.

EräViikingit ry – Salibandyharjoittelu ja yleinen fyysinen harjoittelu. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen liikuntamuotoja ja tapahtumia, joiden suunnitelmassa tarkemmin otettu huomioon ja kuvattu, kuinka toiminta on mahdollista mahdollisimman monelle kotioloissa matalalla kynnyksellä.

Espoon Historiallisen Miekkailun Seura ry - Miekkailun verkkokurssi aloitteleville. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen liikuntamuotoja ja tapahtumia, joiden suunnitelmassa otettu tarkemmin huomioon, kuinka toiminta on mahdollista matalalla kynnyksellä mahdollisimman monelle kotioloissa.

Helsingin Kanoottiklubi ry – Kurssi aloitteleville melojille. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen liikuntamuotoja ja tapahtumia, joiden suunnitelmassa otettu tarkemmin huomioon, kuinka toiminta on mahdollista matalalla kynnyksellä mahdollisimman monelle kotioloissa.

Helsingin Karate Klubi r.y. – Verkko-opetus livestudiolla, maksuton seuran jäsenille. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avoimia, maksuttomia liikuntatapahtumia.

Helsingin Uimarit ry – Uimavalmennusta/etävalmennusohjeita sekä kuivaharjoitteluvideoita uimareille. Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa matalan kynnyksen liikuntatoimintaa.

HELT Global Oy Ab - Olemassa oleva alusta liikuntatoimijoille. Toimintamalli, jolla on olemassa rahoitus/rahoitusmahdollisuus.

HIFK Soccer rf – Mobiilisovellus etävalmennukseen. Seuran omille jäsenille suunnattua toimintaa. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Idrottföreningen Gnistan rf – Pääosin seuran omille joukkueille suunnattu tapahtuma. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Käpylän Pallo ry – Etävalmennusta seuran pelaajille. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Oulunkylän Taitoluisteluklubi ry – Taitoluistelijoiden online-valmennus. Pääosin seuran omille jäsenille suunnattua toimintaa. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Periotech Oy – 12 lihaskuntoharjoitusvideota suomeksi ja englanniksi. Etusijalla avustuksen myöntämisessä tapahtumat/hankkeet, joissa tapahtumasuunnitelma ja suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi tarkempi/yksityiskohtaisempi.

Pohjois-Haagan Urheilijat FC POHU ry – Pääosin seuran omatoimisen harjoittelun tukitoimien kehittämiseen. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Puotinkylän Valtti ry – Omatoimiharjoittelun ylläpitämiseen kaikille seuran pelaajille. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Salibandyclub Ryijy ry – Seuran joukkueiden yksinharjoittelua varten. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Savate club Helsinki ry – Toiminta kohdennettu NYT-liikunta- ja Fun Action-harrastajille. NYT-liikunta ja FunAction ovat kaupungin jo tukemaa toimintaa.

Suomen Latu ry – Kaupunkilaisten luontokuntosali ulkoilualueilla. Harkinnanvaraisuus, tarve avustukselle: materiaali luontokuntosalitoimintaan on jo valmiina Suomen Ladun www-sivuilla.

Suomen Urheiluliitto ry – Helsinki City Running Day-tapahtumaan liittyvät etäyhteyslenkit ja virtuaaliharjoittelu. Tapahtumaa tuetaan jo yhteistyösopimuksella.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestön osasto - Klubok ry – Tervetunti venäjänkielisille ja muillekin naisille. Kohderyhmä noin 40 naista. Avustuksen myöntämisessä painotetaan laajempia kohderyhmiä tavoittavia tapahtumia.

Tanssiklubi Master ry – Dance Finland-tanssikilpailu. Etusijalla avustuksen myöntämisessä tapahtumat/hankkeet, joissa tapahtumasuunnitelma ja suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi tarkempi/yksityiskohtaisempi.

Tanssiklubi Star ry – Verkkopohjainen tanssiurheiluliikunta. Etusijalla avustuksen myöntämisessä tapahtumat/hankkeet, joissa tapahtumasuunnitelma ja suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi tarkempi/yksityiskohtaisempi.

Tapanilan Erä Karate ry – Harjoitusten etäohjaus erityisesti seuran karateharrastajille. Avustuksen myöntämisessä painotettu matalan kynnyksen kaikille avointa toimintaa.

Tmi Janika Viihde & Hyvinvointi – Laaja-alaista toimintaa (lasten metsäleirit, junioreiden ja senioreiden pienryhmäliikunta, henkilökohtainen valmennus, vanhusten auttaminen). Avustuksen myöntämisessä painotettu liikuntatapahtumien tukemista.

Tmi Marianne Järvinen – Online liikuntatunteja ja videoita. Avustuksen myöntämisessä painotettu kaikille avointa maksutonta, matalan kynnyksen toimintaa.

Wanha Satama Interactive Oy – Nuorille maksuton kotitreeniohjelma, jossa pelillinen elementti. Etusijalla avustuksen myöntämisessä tapahtumat/hankkeet, joissa tapahtumasuunnitelma ja suunnitelma kohderyhmän tavoittamiseksi tarkempi/yksityiskohtaisempi.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustus on kertaluontoinen Helsingissä järjestettävälle liikuntatapahtumalle myönnettävä avustus (liikuntajaosto 10.10.2019, § 15). Tapatuma-avustuksiin sisältyviä pika-avustuksia voidaan myöntää kevään 2020 aikana helsinkiläisille rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joiden järjestämä tapahtuma/hanke aktivoi helsinkiläisiä liikkumaan koronapandemiaan liittyvät rajoitukset huomioiden. Liikuntapalvelu kohdentaa maksimissaan 5 000 euron suuruisia liikunnan pika-avustuksia erityisesti tapahtumille, joissa hyödynnetään nopeasti uusia innovatiivisia ja digitaalisia tapoja aktivoida matalalla kynnyksellä helsinkiläisiä liikkumaan erityistoimien aikaan sopivilla tavoilla.

Avustus on harkinnanvarainen. Avustushakemusten keskinäisessä vertailussa painotettiin kaikille avoimia tapahtumia, joissa matalalla kynnyksellä saadaan helsinkiläisiä laajasti liikkeelle huomioiden koronaan liittyvät viranomaissuositukset. Lisäksi painotettiin tapahtumasuunnitelman realistisuutta, tapahtuman laajuutta, yhteisöllisyyden edistämistä sekä tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa uusia kohderyhmiä arkiaktiivisuuden, omatoimisen tai ohjatun liikunnan pariin.

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Pika-avustuksen hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtumajärjestämiseen liittyvät kulut. Pika-avustusta ei voi kohdistaa kuluihin, joihin hakija on jo saanut avustusta.

Hakemuksia saapui 27.3.2020 mennessä yhteensä 59. Pika-avustushaku on toistaiseksi jatkuva.

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet ja valvoo periaatteiden toteutumista toimialatasoisesti (Kaupunginvaltuusto 11.4.2018, § 77 luku 17, § 1). Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan toimialan avustusmäärärahojen jakamisen periaatteet, joiden mukaan Helsingin avustusjärjestelmä on väline Helsingin kaupunkistrategian toteuttamiseksi. Avustuksilla lisätään kaupungin vetovoimaa, asukkaiden elämänlaatua, toimintakykyä ja oman elämän hallintaa. Avustuksin tuetaan toimintaa, joka monipuolistaa kaupungin omaa palvelutarjontaa. Avustusjärjestelmällä kehitetään kansalaisyhteiskuntaa sekä parannetaan kaupunkilaisten mahdollisuuksia voimaantua, liikkua, luoda ja olla aktiviinen toimija. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.2.2018, § 28)

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöksen mukaan liikuntapalvelupäällikkö tekee päätökset tapahtuma-avustusten jakamisesta (liikuntajaosto 10.10.2019, § 15).

This decision was published on 09.04.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Sari Kiuru, yhteyssihteeri, puhelin: 09 310 87736

Lassi Laitinen, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö