Hankesuunnitelma, Päiväkoti Pasila

HEL 2020-006217
More recent handlings
Case 14. / 659 §

Päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennuksen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laajuus on noin 1 352 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hankkeen tarpeellisuus

Hankesuunnitelma koskee Pasilan pohjoisosaan, nykyisen Maunulanpuiston alueelle rakennettavaa päiväkoti Pasila pohjoisen uudisrakennusta. Pohjois-Pasilaan rakentuu uusi asuinalue, jonka asukasmäärä on nopeassa kasvussa. Alueella ei ole tällä hetkellä palveluita. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan Pasilan peruspiirissä ja Maunulanpuiston osa-alueella, joka on tulevaisuudessa osa uutta Pasilan aluetta, tulee 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvamaan noin 700 lapsella vuosina 2019–2033. Vuoteen 2024 mennessä varhaiskasvatusikäisten määrä kasvaa alueella noin 400 lapsella.

Päiväkoti Pasila pohjoisen uudishankkeella saadaan noin 120 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan uudelle Pohjois-Pasilan alueelle sijoittuva päiväkoti Pasila pohjoinen on tarpeellinen pysyvänä palveluverkon osana.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Rakennuspaikka sijaitsee entisellä postiliikenne-, moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamo- sekä rautatiealueen pohjoisreunassa Kollikallion vieressä. Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 12475, joka on tullut voimaan 6.7.2018. Alue on kaavoitettu pääasiallisesti asuinrakentamiseen. Asemakaavan mukaan tontti on yleisten rakennusten aluetta (Y), joka sallii koulun tai päiväkodin rakentamisen. Alue on puhdistettu ja kunnostettu haitta-aineista eikä Kollikalliolla ole aikaisemmin sijainnut rakennuksia tai erityisiä rakenteita.

Päiväkoti tarjoaa palveluja alueen päivähoitoikäisille lapsille ja ohjattua iltapäiväkerhotoimintaa lähialueen koululaisille. Käytettävissä olevan tontin ahtaudesta johtuen päiväkodin toiminnot sijoittuvat kahteen kerrokseen. Rakennukseen sijoittuu neljä toiminta-aluetta, joihin kuhunkin sijoittuu noin 30 tilapaikkaa. Päiväkodissa tulee työskentelemään lasten hoitohenkilökuntaa 26–30 henkilöä (avustajat, hoitajat, opettajat) sekä siivous- ja keittiöhenkilökuntaan kuuluvat kolme henkilöä.

Päiväkodin käytettävissä oleva piha-alue rajautuu rakennuksen pohjoispuolelle kallioiseen rinteeseen, jonne sijoittuvat välttämättömät pihatoimintojen varusteet, laitteet ja leikkialueet katoksineen. Piha-alueelle järjestetään esteetön yhteys Lavakadulta.

Uudisrakennuksessa tavoitteena oli pohjamuodoltaan yksinkertainen ratkaisu, jolla luodaan edellytykset taloudellisesti, rakennusteknisesti ja arkkitehtuuriltaan laadukkaalle kokonaisuudelle. Rakennuksen tilat ja toiminnot suunnitellaan monikäyttöiseksi ja osin muunneltaviksi siten, että tilat voivat palvella myös lähiympäristön asukkaita. Yhteiskäyttöiset tilat, jotka mahdollistavat asukas- ja iltakäytön, sijoittuvat pääasiallisesti rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

Uudishankkeen myötä päiväkotien käyttöön saadaan ajanmukaiset ja viihtyisät tilat, joissa voidaan järjestää monipuolista toimintaa.

Hankkeen laajuus

Uudisrakennushankkeen laajuus on 1 351,9 brm², 998,2 htm²,
857,9 hym². Tontin pinta-ala on noin 2 400 m², josta piha-aluetta noin 1 280 m².

Tilakustannukset käyttäjälle

Kuukausivuokra on arviolta noin 34 877 euroa ja vuosivuokra noin 418 525 euroa. Kuukausivuokra on 39,94 euroa/htm², josta pääomavuokran osuus on 28,41 euroa/htm² ja ylläpitovuokran osuus 6,53 euroa/htm². Neliövuokran perusteena on 998,2 htm². Tuottovaade on kolme prosenttia ja poistoaika 30 vuotta.

Rakentamiskustannukset ja rahoitus

Hankkeen rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa.

Vuoden 2020 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2020−2029 hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 5 miljoonaa euroa vuosille 2022−2023.

Hankkeen toteutuksen edellyttämä 6,2 miljoonan euron rahoitustarve otetaan huomioon uutta rakentamisohjelmaehdotusta laadittaessa.

Rakentamiskustannuksiin sisältyvät seuraavat, kustannuksia korottavat tekijät:

 • hankkeen pieni koko
 • kaavamääräykset, jotka liittyvät rakennuksen massoitteluun ja kattomuotoihin
 • rakennuspaikasta johtuva louhinnan ja tukimuurien tarve.
 • HNH2035-toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisina passiivienergia ratkaisuina toteutettavat aurinkokeräimet ja lämpöporakaivot.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun aikana on kuultu asiantuntijoina kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelun, rakennusvalvonnan ja pelastuslaitoksen edustajia sekä esteettömyysasiamiestä. Lisäksi on kuultu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuudella. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan ylläpitopalvelut.

Toteutuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2022 ja valmistua vuoden 2023 kesäkuussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 22.9.2020 § 235 antanut hankesuunnitelmasta lausunnon. Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä ja toteaa, että hanke vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Lausunto on kokonaisuudessaan asian päätöshistoriassa.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankesuunnitelmista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 18.9.2017, 865 § päättänyt, että kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Close

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.09.2020 § 235

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti

A

antaa kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 27.4.2020 päivätystä Lpk Pasila pohjoisen (Lavakatu 1) hankesuunnitelmasta (liite 1).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta lausuu hankesuunnitelmasta seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti pedagogisia tavoitteita tukeva tilojen toiminnallisuus tulee varmistaa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa tulee edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä. Myös tilojen ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolelliseen toteutukseen sekä valaistukseen tulee kiinnittää huomiota. Toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyolosuhteita ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta painottaa hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin aikana. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin.

B

perustaa päiväkodin osoitteeseen Lavakatu 1, 00240 Helsinki.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 31022374

paula.heikkinen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 25.06.2020 § 92

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle lpk Pasila pohjoisen uudisrakennuksen 27.4.2020 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen laajuus on noin 1 352 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

B

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Juha Polvinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 21291

juha.polvinen@hel.fi

Päivi Etelämäki, tiimipäällikkö, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Close

This decision was published on 29.10.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

2. Lpk Pasila pohjoinen hankesuunnitelman liitteet 27.4.2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.