Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus ja arviointisuunnitelma

HEL 2020-006250
Case 4. / 37 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelma

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tehtäväänsä liittyen tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 4 luvun 4 §:n mukaan tarkastusvirasto valmistelee tarkastuslautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan toimikauden kattavan toimintasuunnitelman ja vuosittaisen arviointisuunnitelman yhteistyössä lautakunnan kanssa.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 12.12.2017 § 122 toimikauttaan koskevan toimintasuunnitelman, jossa linjattiin arvioinnin painopisteet kullekin vuodelle siten, että kaupunkistrategian pääkohdat tulevat arvioiduksi strategiakauden 2018-2021 aikana. Tarkastusvirasto on valmistellut yhteistyössä lautakunnan kahden toimikunnan kanssa luonnoksen vuoden 2020 arviointisuunnitelmaksi. Arviointipäällikkö esittelee arviointisuunnitelman sisältöä.

Close

This decision was published on 14.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Minna Tiili, arviointipäällikkö, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi