Osto, tontti 22703/3, Vallila, Orion Oyj

HEL 2020-007076
More recent handlings
Case 26. / 366 §

Rakentamattoman kiinteistön ostaminen Orion Oyj:ltä ja esitys kaupunginhallitukselle määrärahasta (Vallila, tontti 22703/3)

Urban Environment Committee

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • ostaa Orion Oyj:ltä (1999212-6) Helsingin Vallilassa sijaitsevan liitteen 1 mukaisen kiinteistön 91-22-703-3 rasituksista vapaana 3 850 000 euron kauppahinnasta liitteestä 2 ilmenevin ehdoin. Kiinteistön pinta-ala on 4 492 m² ja rakennusoikeus 12 575 k-m².
 • että kauppa voidaan toteuttaa, kun siihen on tarvittava määräraha. Kaupunki ei vastaa mahdollisista määrärahan hankkimisen viiveestä aiheutuneista vahingoista eikä kustannuksista.
 • oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin päällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittamaan edellä mainitun kauppakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, tarkennuksia ja täydennyksiä.

B

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunkiympäristölautakunta saa ylittää vuoden 2020 tai 2021 talousarvion kohtaan 8 01 01 (kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi) osoitettaisiin lautakunnan käyttöön 3 850 000 euron määräraha edellä mainitussa A-kohdassa olevan tontin ostoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kiinteistötiedot

Ostettavan rakentamattoman tontin asemakaavamerkintä on T= Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Rakennetusta kerrosalasta enintään 35 % saa käyttää toimistoille. Tutkimus- ja opetustiloja enintään 10 % em. toimistotilojen lisäksi. Myymälätiloja varten saa käyttää enintään 150 kem². Tontille saa rakentaa enintään kaksi kellarikerrosta.

Rakennusoikeus on 10.330 k-m² maanpäällistä + 2.245 kem² kellarikerroksissa sallittua kerrosalaa, joka ei kuitenkaan saa sisältää työhuoneiksi laskettavaa kerrosalaa. Tämä tarkoittaa maanpäälliselle rakennusoikeudelle, että tontin tehokkuusluku e > 2. Asemakaava on tullut voimaan 9.3.1984.

Kiinteistöä rasittaa maanalaisen alueen käyttöoikeussopimus ja sen liitteenä oleva maanpäällistä henkilökäyntiä koskeva käyttöoikeussopimus. Oikeuden haltijana on Kiinteistö Oy Rock Vallila ja oikeus on voimassa 31.1.2063 saakka.

Neuvottelut ja hinnoittelu

Myyjän ja kaupunkiympäristötoimialan tonttiyksikön välisissä neuvotteluissa on päästy liitteenä olevien kauppakirjojen mukaiseen neuvottelutulokseen 3,85 miljoonaa euroa. Apuna on käytetty ulkopuolista kiinteistöarvioijaa. Rakennusoikeuden keskihinnaksi muodostuu noin 306 €/k-m².

Tontin tuleva käyttö

Vallilan toimitila-alueelle on valmisteilla suunnitteluperiaatteet, jotka ohjaavat tulevaa kiinteistökohtaista asemakaavoitusta. Yleiskaavaan perustuen aluetta kehitetään työpaikka-alueena sallien monipuolisesti myös pääkäyttötarkoitusta tukevia toimintoja. Itäisen kantakaupungin ja Pasilan kehitykseen pohjaten alue on muuttumassa vakiintuneen toimistotilakysynnän alueesta voimakkaan kysynnän alueeksi (Catella 2019). Aluekehittämisessä Vallilan perinteisen teollisuus- ja toimistoalueen muutosta ja identiteettiä pyritään tukemaan mm. toimitilatarjontaa monipuolistamalla ja tilojen laatutasoa parantamalla.

Kaupan kohteena oleva tontti sijaitsee Vallilan toimitila-alueella keskeisellä paikalla. Nykyisellään tontti on maanalaisen pysäköintilaitoksen pysty-yhteyttä lukuun ottamatta rakentamatonta aluetta ja aidattu pysäköintikäyttöä varten.

Tontin kehittäminen on tarkoitus kytkeä viereisten Helenin sähköaseman tontin (Mäkelänkatu 46), Nokianpuiston, kävelyreitistön ja maanalaisen pysäköintilaitoksen kehittämisen suunnitteluun. Kokonaiskehittämisestä on tarkoitus järjestää konsepti- ja toteutuskilpailu eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on Vallilan toimitila-alueen kehitystä vauhdittava ja tunnettuutta parantava toimitilapainotteinen hanke, joka voi toimia esimerkkinä kiinteistöjen kehittämiselle muualla alueella. Tonteille ja näiden ympäristöön laaditaan asemakaavamuutos tuleviin suunnitelmiin perustuen.

Määrärahaesitys

Esityksen B-kohdassa esitetään kaupunginhallitukselle 3 850 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kiinteistökaupan toteuttamiseksi.

Toimivalta

Kaupunginhallituksen 18.9.2017 (§ 865) tekemän päätöksen mukaan kaupunkiympäristölautakunta tai sen määräämä viranomainen päättää kiinteistöjen tai rakennusten myynneistä tai vaihdossa luovuttamisesta, kun sopimuksen kokonaisarvo on enintään 5 miljoonaa euroa (hallintosäännön 16 luvun 1 §:n 2 momentin 6 kohta).

Close

This decision was published on 16.06.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Ask for more info

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi